مطالعات جغرافیایی, دوره (1), شماره (1), سال (2006-9) , صفحات (77-102)

عنوان : ( مالکیت و تأثیر آن در بهره‌وری اراضی کشاورزی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استقرار سکونت‌گاه‌های انسانی از گذشته‌های دور، تابع دست‌رسی به دو عامل آب و زمین جهت بهره‌برداری بوده است. بنابراین در مناطق خشک و نیمه خشک و به ویژه کشور ایران شاهد شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های انسانی بر اساس این دو عامل هستیم و حتی پاره‌ای از اندیش‌مندان از تمدّن‌های هیدرولیک در منطقه‌ی خاورمیانه یاد می‌کنند. امّا مالکیّت بر زمین از گذشته‌های دور، رابطه بین انسان و زمین را مشخّص می‌کند. این رابطه در درازمدّت بر روی توسعه و تحوّل روابط بین انسان‌ها و سایر عوامل تولید اثر می‌گذارد. سطح کلّ اراضی کشاورزی در منطقه‌ی مورد مطالعه حدود 2/53929 هکتار می‌باشد، که از این مقدار 6/22درصد در اختیار بزرگ مالکان، 5/72 درصد در اختیار خرده مالکان، 9/1 درصد اراضی موقوفه و 3 درصد اختصاص به تعاونی‌های مشاع دارد. بر اساس بررسی‌های میدانی و اطّلاعات موجود، بیش‌ترین پراکندگی قطعات زراعی در اراضی خرده مالکی و کمترین آن در اراضی بزرگ مالکی می‌باشد. بنابراین با توجه به سرانه‌ی اراضی هر بهره‌بردار در مالکیّت بزرگ مالکی (حدود 230 هکتار)، نوع تکنولوژی مورد استفاده، سطح سواد و نوآوری بالا، اقتصاد تجاری، برخورداری از سطح زندگی بالا حتّی در مقایسه با طبقات مرفّه شهری، برخورداری از امکان سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی این نوع مالکیّت و این عدّه از مالکان از ضریب پایداری بیش‌تری برخوردارند. در نقطه‌ی مقابل مالکان خرده‌پا به دلیل عدم برخورداری از امکانات بالا، دارای اقتصادی ناپایدار تا نیمه پایدار هستند.

کلمات کلیدی

, مالکیّت, بهره‌وری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016250,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {مالکیت و تأثیر آن در بهره‌وری اراضی کشاورزی},
journal = {مطالعات جغرافیایی},
year = {2006},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-9805},
pages = {77--102},
numpages = {25},
keywords = {مالکیّت، بهره‌وری، کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مالکیت و تأثیر آن در بهره‌وری اراضی کشاورزی
%A عنابستانی, علی اکبر
%J مطالعات جغرافیایی
%@ 1735-9805
%D 2006

[Download]