پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (5), شماره (2), سال (2005-7) , صفحات (103-108)

عنوان : ( مطالعه خواص الکترونی CaTiO3 در فاز پارا اکتریک فروالکتریک با استفاده از اصول اولیه )

نویسندگان: سیده هلن هاشمی , احمد کمپانی , محمد حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه خواص الکترونی CaTiO3 در فاز پارا اکتریک فروالکتریک با استفاده از اصول اولیه

کلمات کلیدی

اصول اولیه ساختار الکترونی CaTiO3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016253,
author = {هاشمی, سیده هلن and کمپانی, احمد and حسینی, محمد},
title = {مطالعه خواص الکترونی CaTiO3 در فاز پارا اکتریک فروالکتریک با استفاده از اصول اولیه},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2005},
volume = {5},
number = {2},
month = {July},
issn = {1682-6957},
pages = {103--108},
numpages = {5},
keywords = {اصول اولیه ساختار الکترونی CaTiO3},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه خواص الکترونی CaTiO3 در فاز پارا اکتریک فروالکتریک با استفاده از اصول اولیه
%A هاشمی, سیده هلن
%A کمپانی, احمد
%A حسینی, محمد
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2005

[Download]