ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (6), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (149-180)

عنوان : ( نقد و تحلیل مدل های سنجش قدرت ملی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: محاسبه و اندازه گیری قدرت ملی و طرح فرمولی که با آن بتوان بین کشورها در یک زمان معین ویا بین وضع یک کشور در دو دوره متفاوت مقایسه بعمل آورد، همواره یکی از دغدغه های فکری دانشمندان و اساتید جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، روابط بین الملل و علوم سیاسی بوده است. از این رو، برای اندازه گیری قدرت کشورها در تمامی دوران بعد از جنگ، به ویژه در دهه های 60و 70 میلادی تلاش های متعددی صورت گرفته است. مجموعه این تلاش ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: گروهی از صاحبنظران فقط به معرفی عوامل موثر بر قدرت ملی در قالب عناصر متشکله قدرت ملی پرداخته اند و تعدادی متغیر را به عنوان مهمترین عوامل موثر بر قدرت ملی کشورها معرفی کرده اند. گروه دوم ضمن ارائه یک مدل مفهومی سعی در اندازه گیری قدرت ملی کشورها بر مبنای امتیازات کسب شده در مورد متغیرهای مفروض خود کرده اند و سرانجام گروه سوم ضمن انتخاب برخی عوامل و متغیرها با طرح یک مدل ریاضی و تعیین نوع رابطه وترکیب بین متغیرهای مفروض به سنجش قدرت ملی کشورها پرداخته اند. در این مقاله تلاش شده است تا با رویکرد توصیفی- تحلیلی، ابتدا نظریات مختلف در مورد عناصر متشکله قدرت ملی مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این بررسی، مشخص کردن مهمترین عناصر قدرت ملی ازدید صاحب نظران مختلف بوده است. در ادامه، مدل های مفهومی و مدل های ریاضی سنجش قدرت ملی به تفکیک مورد ارزیابی قرار گرفته و تلاش شده تا با نقد و تحلیل این مدل ها، اولا مهمترین اشکالات مفهومی و ساختاری مدل های مذکور تبیین شود و ثانیا با شناخت نقاط ضعف و قوت هر مدل، راهکارهایی برای طراحی یک مدل بهینه سنجش قدرت ملی ارائه شود

کلمات کلیدی

, قدرت ملی, عناصر قدرت ملی, مدل سنجش قدرت ملی , ژئوپلیتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016290,
author = {زرقانی, سیدهادی},
title = {نقد و تحلیل مدل های سنجش قدرت ملی},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2010},
volume = {6},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-4331},
pages = {149--180},
numpages = {31},
keywords = {قدرت ملی، عناصر قدرت ملی، مدل سنجش قدرت ملی ، ژئوپلیتیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و تحلیل مدل های سنجش قدرت ملی
%A زرقانی, سیدهادی
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2010

[Download]