خردنامه صدرا, دوره (15), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (52-71)

عنوان : ( میزان تأثیر گذاری آموزه های عرفانی در تحلیل چگونگی حدوث عالم )

نویسندگان: سعید نظری توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیدایش‌ حکمت‌ متعالیه‌ و بهره‌گیری‌ از روش‌ آمیزش‌ فلسفه‌ و عرفان‌، این‌ فرصت‌ را برای‌ محققان‌ فراهم‌ کرد تا ضمن‌ ارج‌ نهادن‌ به‌ کاوش‌های‌عقلانی‌ ـ فلسفی‌ حکیمان‌ِ پیشین‌، مسائل‌ فلسفی‌ را با اصول‌ و مبانی‌عرفانی‌ مورد بررسی‌ قرار دهند. از جمله‌ این‌ مسائل‌ می‌توان‌ به‌ مسئله‌حدوث‌ عالم‌ اشاره‌ کرد. صرف‌ نظر از چهار تحلیل‌ مختلف‌ کلامی‌ و فلسفی‌ از این‌ مسئله‌، یعنی‌حدوث‌ زمانی‌، حدوث‌ ذاتی‌، حدوث‌ دهری‌ و حدوث‌ طبعی‌، گروهی‌ ازپیروان‌ مکتب‌ حکمت‌ متعالیه‌ کوشیده‌اند با استفاده‌ از آموزه‌های‌ عرفانی‌همچون‌، اصالت‌ و وحدت‌ وجود، تجلی‌ وجود در قوس‌ نزول‌، وجوب‌طبیعت‌ وجود و مانند آن‌، طرحی‌ نو از حدوث‌ عالم‌ ارائه‌ کنند که‌ تفاوتی‌ماهوی‌ با طرح‌های‌ پیشین‌ دارد. بر اساس‌ سه‌ نظریه‌ حدوث‌ اسمی‌، حدوث‌ فعلی‌ و حدوث‌ بالحق‌ که‌توسط‌ حاج‌ ملاهادی‌ سبزواری‌، حکیم‌ الهی‌ قمشه‌ای‌ و علامه‌ طباطبایی‌ارائه‌ شده‌ است‌، دیگر از مسبوق‌ بودن‌ یا مسبوق‌ نبودن‌ وجود عالم‌ به‌عدم‌ به‌ مفهومی‌ که‌ در منابع‌ کلامی‌ ـ فلسفی‌ مطرح‌ است‌، سخنی‌ در میان‌نیست‌، بلکه‌ به‌ جای‌ آن‌، خروج‌ از بطون‌ محور تحلیل‌ حدوث‌ عالم‌است‌، چرا که‌ در نگرش‌ عرفانی‌، عالم‌ جلوه‌ و مظهری‌ از مظاهر وجودالهی‌ است‌ که‌ عدم‌ پذیری‌ برای‌ آن‌ متصور نیست‌. در نتیجه‌، وجود درطی‌ مراتب‌ نزولی‌ خود، از وحدت‌ به‌ کثرت‌ و از بطون‌ به‌ ظهور و از خفا به‌آشکاری‌ رسیده‌، جهان‌ مادی‌ به‌ تدریج‌ خودنمایی‌ می‌کند. در چنین‌حالتی‌، دیگر جایی‌ برای‌ بحث‌های‌ طولانی‌ و گاه‌ بی‌نتیجه‌ چگونگی‌پیوند حادث‌ به‌ قدیم‌ و متغیر به‌ ثابت‌ باقی‌ نمی‌ماند.

کلمات کلیدی

, وجود , حدوث , عالم , حدوث اسمی , حدوث فعلی , حدوث بالحق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016302,
author = {نظری توکلی, سعید},
title = {میزان تأثیر گذاری آموزه های عرفانی در تحلیل چگونگی حدوث عالم},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2010},
volume = {15},
number = {2},
month = {March},
issn = {1560-0874},
pages = {52--71},
numpages = {19},
keywords = {وجود - حدوث - عالم - حدوث اسمی - حدوث فعلی - حدوث بالحق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میزان تأثیر گذاری آموزه های عرفانی در تحلیل چگونگی حدوث عالم
%A نظری توکلی, سعید
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2010

[Download]