علوم حدیث, دوره (56), شماره (56), سال (2010-4) , صفحات (3-43)

عنوان : ( بررسی میزان تأثیر روایات سبب نزول در تفسیر )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله، نقش اسباب نزول در تفسیر آیات الهی و چگونگی ایفای این نقش در بازیافت مفاهیم آیات و دلالت آن بر مراد خداوند را به بحث گذاشته و با ارائه نمونه‌هایی، این فایده را قابل مناقشه دانسته ‌است

کلمات کلیدی

, تفسیر, قرآن, اسباب نزول, مفسران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016334,
author = {پیروزفر, سهیلا},
title = {بررسی میزان تأثیر روایات سبب نزول در تفسیر},
journal = {علوم حدیث},
year = {2010},
volume = {56},
number = {56},
month = {April},
issn = {1561-0098},
pages = {3--43},
numpages = {40},
keywords = {تفسیر، قرآن، اسباب نزول، مفسران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان تأثیر روایات سبب نزول در تفسیر
%A پیروزفر, سهیلا
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2010

[Download]