حسابرس, دوره (11), شماره (44), سال (2009-9) , صفحات (50-57)

عنوان : ( حسابداری مدیریت در کشورهای کمتر توسعه یافته )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , حمید رضا بزاززاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم های حسابداری مدیریت هرچه بیشتر با نیازهای اطلاعاتی مدیران همخوانی داشته باشند، در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود موفق تر خواهند بود. اما از آنجایی که سیستم‌ها و رویه‌های بکار گرفته شده در اکثر کشورهای در حال توسعه اقتباسی از سیستم‌ها و رویه‌های شکل گرفته در کشورهای توسعه یافته و منطبق با نیازهای استفاده کنندگان و با توجه به اولویت‌های اطلاعاتی آنها است، و ویژگی های فرهنگی هم بعنوان یکی از عوامل محیطی تاثیرگذار بر کیفیت حسابداری مطرح است، این سیستمها در کشورهای کمتر توسعه یافته نمی توانند نیازهای واقعی استفاده‌کنندگانشان را تامین کنند. این مقاله برگرفته از مجموعه تحقیقاتی است که توسط تعدادی از محققین در بعضی از کشورهای کمتر توسعه یافته انجام شده است. تحقیقات انجام شده نشان می دهند که اشتباه در عملکرد حسابداری صرفا منجر به درک نادرست از گذشته نمی شود، بلکه این اشتباه می تواند به سیاست‌ها و نگرش های ناکارامد در سطوح مختلف منجر شود.

کلمات کلیدی

, کشورهای کمتر توسعه یافته, فرهنگ, حسابداری مدیریت, فقر, سرمایه داری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016347,
author = {عباس زاده, محمدرضا and حمید رضا بزاززاده},
title = {حسابداری مدیریت در کشورهای کمتر توسعه یافته},
journal = {حسابرس},
year = {2009},
volume = {11},
number = {44},
month = {September},
issn = {1562-3378},
pages = {50--57},
numpages = {7},
keywords = {کشورهای کمتر توسعه یافته، فرهنگ، حسابداری مدیریت، فقر، سرمایه داری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حسابداری مدیریت در کشورهای کمتر توسعه یافته
%A عباس زاده, محمدرضا
%A حمید رضا بزاززاده
%J حسابرس
%@ 1562-3378
%D 2009

[Download]