علوم پایه دانشگاه آزاد, دوره (19), شماره (73), سال (2009-10) , صفحات (31-44)

عنوان : ( زیست چینه نگاری رسوبات سانتونین- ماستریشتین جنوب شرق اصفهان (ایران مرکزی) بر مبنای نانوفسیل های اهکی و فرامینیفرها )

نویسندگان: فاطمه هادوی , محمد رضا بنی اسدی , خسرو خسرو تهرانی , علی آقا نباتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه فوقانی، رسوبات تورونین- سانتونین جنوب شرقی اصفهان حاوی نانوفسیلهای آهکی و فرامینیفرهای متنوعی است که در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته اند. واحدهای لیتواستراتیگرافی شامل ضخامت های مختلفی از تناوب آهک و مارن و آهک مارنی می باشد. از آنجا که رسوبات دانه ریز از قبیل شیل و آهک مارنی بهترین شرایط را برای حفظ نانوفسیلها دارند، نانوفسیل های متنوعی در این رسوبات دیده شده است. بر این اساس تعداد 11 جنس و 18 گونه مختلف نانوفسیلهای آهکی شناسایی شده اند. زونهای نانوفسیلی مطالعه شده با بایوزنهای سیسینگ (Sisingh 1977) مقایسه شده اند. یادآوری میشود که 14جنس و 25 گونه متعلق به فرامینیفرهای آهکی که غالبا از حفظ شدگی خوب برخوردارند نیز مورد شناسایی قرار گرفته اند و بر اساس آنها سه نوع تجمع زیستی تشخیص داده شده است. شباهت زیاد نانو فسیل های این سازند و سازند آبدراز در کپه داغ دال بر وجود یک حوضه رسوبگذاری واحد در منطقه است.

کلمات کلیدی

, نهشته های کرتاسه فوقانی, نانوفسیل ها, فرامینیفرها, جنوب و جنوب شرق اصفهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016379,
author = {هادوی, فاطمه and محمد رضا بنی اسدی and خسرو خسرو تهرانی and علی آقا نباتی},
title = {زیست چینه نگاری رسوبات سانتونین- ماستریشتین جنوب شرق اصفهان (ایران مرکزی) بر مبنای نانوفسیل های اهکی و فرامینیفرها},
journal = {علوم پایه دانشگاه آزاد},
year = {2009},
volume = {19},
number = {73},
month = {October},
issn = {1682-0169},
pages = {31--44},
numpages = {13},
keywords = {نهشته های کرتاسه فوقانی- نانوفسیل ها- فرامینیفرها- جنوب و جنوب شرق اصفهان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری رسوبات سانتونین- ماستریشتین جنوب شرق اصفهان (ایران مرکزی) بر مبنای نانوفسیل های اهکی و فرامینیفرها
%A هادوی, فاطمه
%A محمد رضا بنی اسدی
%A خسرو خسرو تهرانی
%A علی آقا نباتی
%J علوم پایه دانشگاه آزاد
%@ 1682-0169
%D 2009

[Download]