زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (4), شماره (3), سال (2008-10) , صفحات (224-233)

عنوان : ( معرفی نانوفسیل های کرتاسه (سانتونین – ماستریشتین) جنوب شرق اصفهان در ایران مرکزی )

نویسندگان: فاطمه هادوی , خسرو خسرو تهرانی , علی آقا نباتی , محمد رضا بنی اسدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه فوقانی، رسوبات سانتونین – ماستریشتین با توجه به کوکولیتووفوریدهای جنوب شرقی اصفهان در مرکز ایران مطالعه نموده است. نانوفسیلهای مطالعه شده در جنوب و جنوب شرق اصفهان دارای تنوع زیاد و حفظ شدگی خوب می باشند. اندازه بسیار کوچک نانوفسیلهای آهکی و گسترش جغرافیایی زیاد از جمله ویژگیهایی است که نانو فسیلهای آهکی را به عنوان شاخصی کار آمد و مفید در مطالعات بیواستراتیگرافی مطرح ساخته است. واحدهای لیتواستراتیگرافی شامل ضخامتهای مختلفی از رسوبات شیلی ومارنی وتناوب آهک ومارن وهمچنین آهک می باشد. رسوبات دانه ریز از قبیل شیل و آهک مارنی بهترین شرایط را برای حفظ نانوفسیلها دارند. جنسها و گونه های متنوع نانوفسیلی ازقبیل: Calculites obscurus, Ceratholitoides self-trailiae, Ceratolithoides aculeus, Ceratolithoides amplector, Ceratolithoides kamptneri, Ceratolithoides ultimus, Cyclagelosphaera margerelii, Eiffellithus turriseiffelii, L.carniolensis, Lithraphidites carniolensis, Lithraphidites quadratus, Lucianorhabdus cayeuxii, Lucianorhabdus maleformis, Micula murus, Micula praemurus, Micula prinsii, Nannoconus dauvillieri, Quadrum gartneri, Quadrum trifidus, Thoracosphaera opercula, Watznaueria barnesae, از این رسوبات شناسایی می گردد که بیشتر آنها از حفظ شدگی خوب برخوردارند. در این مقاله تعداد 26 گونه و 16 جنس مختلف نانوفسیلهای آهکی کوکولیتوفورید برای اولین بار شناسایی شده اند.

کلمات کلیدی

, کرتاسه فوقانی, نانوفسیلها, جنوب شرق اصفهان, کوکولیتوفوریدها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016380,
author = {هادوی, فاطمه and خسرو خسرو تهرانی and علی آقا نباتی and محمد رضا بنی اسدی},
title = {معرفی نانوفسیل های کرتاسه (سانتونین – ماستریشتین) جنوب شرق اصفهان در ایران مرکزی},
journal = {زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology},
year = {2008},
volume = {4},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-8574},
pages = {224--233},
numpages = {9},
keywords = {کرتاسه فوقانی، نانوفسیلها، جنوب شرق اصفهان، کوکولیتوفوریدها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی نانوفسیل های کرتاسه (سانتونین – ماستریشتین) جنوب شرق اصفهان در ایران مرکزی
%A هادوی, فاطمه
%A خسرو خسرو تهرانی
%A علی آقا نباتی
%A محمد رضا بنی اسدی
%J زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology
%@ 1735-8574
%D 2008

[Download]