چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران , 2010-05-11

عنوان : ( تعیین رابطه کاهیدگی بیشینه شتاب افقی حرکت زمین برای جنوب و جنوب غرب ایران )

نویسندگان: حسین صادقی , سیده مطهره موسوی , احمد شوشتری , محمد جلادت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ، با استفاده از داده ها ی حرکت قوی زمین که توسط شبکه ملی شتابنگار ی ایران ثبت شده است ، رابطه کاهیدگی بیشینه شتاب افقی حرکت زمین در جنوب و جنوب غرب ایران ارز یابی شد . داده ها جمعا شامل 340 نگاشت مربوط به 55 زمینلرزه با بزرگی بزرگتر از 4/5 در فاصله سال ها ی 1984 تا 2006 ، بودند. ناحیه مورد مطالعه به دو زیرناحیه زاگرس و جنوب مرکز ی ایران تقسیم شد . به منظور تعیین رابطه کاهیدگی بر ای ز یر ناحیه جنوب مرکزی ایران، از مدل کاهیدگی سه تکه ای استفاده شد و ضرا یب کاهیدگی را با استفاده از روش مونت کارلو تخمین زد یم. در ز یرناحیه زاگرس همین روند برا ی بزر گی ها ی بزرگتر از 5/3 و کوچکتر از 5/3 به طور جداگانه انجام شد.

کلمات کلیدی

, رابطه کاهیدگی, بیشینه شتاب افقی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016397,
author = {صادقی, حسین and موسوی, سیده مطهره and شوشتری, احمد and جلادت, محمد},
title = {تعیین رابطه کاهیدگی بیشینه شتاب افقی حرکت زمین برای جنوب و جنوب غرب ایران},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رابطه کاهیدگی، بیشینه شتاب افقی، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین رابطه کاهیدگی بیشینه شتاب افقی حرکت زمین برای جنوب و جنوب غرب ایران
%A صادقی, حسین
%A موسوی, سیده مطهره
%A شوشتری, احمد
%A جلادت, محمد
%J چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
%D 2010

[Download]