آب و خاک, دوره (24), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (107-117)

عنوان : ( بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها )

نویسندگان: نسرین سیاری , محمد بنایان اول , امین علیزاده , محمد بهیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از پیشبینی دقیق الگوهای ساعتی دادههای آب و هوا میتوان بعنوان ورودی مدل های شبیهسازی فرآیندهای گیاه همچون فتوسنتز و تعرق استفاده کرد. اطلاعات ثبت شده آب و هوای حاصل از ایستگاه های سینوپتیک همچنین میتواند بعنوان راهنمای حفاظت گیاه و مدیریت مؤثر در کاهش اثرات یخبندان بکار گرفته شود. پیشگویی دقیق حداقل دما برای پیشبینی یخبندان در دستیابی مؤثر به استراتژ یهای کاهش آسیب رسانی به گیاهان بسیارمؤثر است. هدف اصلی از این مطالعه ارزیابی پیشگویی حداقل دمای روز با استفاده از دو روش توابع تریگونومتریک و تشخیص الگوه ا می باشد . برای این پیشگویی چندین سناریو انتخاب شد که عبارت بودند از: پیشبینی حداقل دما در روز اول اردیبهشت و روز اول آبانماه با استفاده از دادههای مشاهده شده یک روز قبل از روز هدف، هفت روز قبل از روز هدف و از ابتدای سال تا روز هدف. دادههای مورد استفاده دادههای 3 ساعتی دشت مشهد بمدت16 سال از سال 1371 تا 1387 بوده است. ارزیابی هر سه مدل با مقایسه آماری دادههای شبیه سازی شده با داده های اندازه گیری شده در ایستگاه مشهد انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که چنانچه دسترسی به داده های ساعتی به صورت ناقص و یا کمیاب باشد در بین دو روش سینوسی و سینوسی نمایی، روش سینوسی با دقت بالا قادر به شبیه سازی داده های ساعتی حداقل دما بود. برای پیشگویی حداقل دمایی که درشبانه روزممکن است رخ دهد نتایج نشان داد که هر چه فاصله زمانی تا روز مورد نظر برای پیش بینی کمتر باشد دقت پیشگویی روش تشخیص الگو ها بالاتر خواهد بود.

کلمات کلیدی

, دمای حداقل, یخبندان, مدل سینوسی, مدل سینوسی نمایی, پیش بینی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016405,
author = {سیاری, نسرین and بنایان اول, محمد and علیزاده, امین and محمد بهیاری},
title = {بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {107--117},
numpages = {10},
keywords = {دمای حداقل، یخبندان، مدل سینوسی، مدل سینوسی نمایی، پیش بینی، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها
%A سیاری, نسرین
%A بنایان اول, محمد
%A علیزاده, امین
%A محمد بهیاری
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]