آب و خاک, دوره (24), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (118-131)

عنوان : ( بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران )

نویسندگان: محمد بنایان اول , آزاده محمدیان , امین علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوسانات اقلیمی در یک منطقه اثرات شدیدی بر منابع آب و خاک م یگذارد. بدین منظور در این مطالعه روند تغییرات سری زمانی سالانه و فصلی بااستفاده از آزمون من-کندال و حداقل مربعات خطا بررسی گردید. این پارامتر ها که مستقیم یا غیر مسقیم بر نوسانات اقلیمی شمال شرق کشور تأثیر می گذارند عبارت بودند از: دما (کمینه، بیشینه و متوسط)، رطوبت نسبی (کمینه، بیشینه و متوسط)، بارش، سرعت باد، وقایع حدی (تعداد روزهای همراه با- بارش، تعداد روزهای همراه با بارش 10 میلی متر و بیشتر، تعداد روزهای با دمای بیشینه بیش از 30 درجه سانتی گراد، تعداد روزهای با دمای کمینه 4 درجه سانتی گراد و کمتر، تعداد روزهای با دید 2 کیلومتر و کمتر، تعداد روزهای همراه با طوفان رعد و برق، برف و گرد و خاک، دامنه دما) و پوشش ابری آسمان (تعداد روزهای دارای آسمان صاف، نیمه ابری و ابری) و تبخیر- تعرق مرجع (محاسبه شده با روش فائو – پنمن - مانتیث ). نتایج این مطالعه نشان داد که به عنوان مثال در ایستگاه مشهد به رغم وجود روند افزایشی در دما و روند کاهشی در رطوبت، هیچ گونه روندی در مجموع بارش سالانه مشاهده نمی گردد. همچنین روند افزایشی تعداد روزهای دارای آسمان صاف و روند کاهشی تعداد روزهای ابری در کلیه ایستگاه ها به جز ایستگاه مشهد مشاهده می گردد.

کلمات کلیدی

, روند, دما, رطوبت, بارش, سرعت باد, وقایع حدی اقلیمی, پوشش ابری آسمان, تبخیر-تعرق مرجع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016406,
author = {بنایان اول, محمد and آزاده محمدیان and علیزاده, امین},
title = {بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {118--131},
numpages = {13},
keywords = {روند، دما، رطوبت، بارش، سرعت باد، وقایع حدی اقلیمی، پوشش ابری آسمان، تبخیر-تعرق مرجع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران
%A بنایان اول, محمد
%A آزاده محمدیان
%A علیزاده, امین
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2010

[Download]