همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2010-05-11

عنوان : ( بررسی دو روش معکوس لون برگ مارکوارت و کانجوگیت گرادیان در بهینه سازی ترکیب روشهای حجم کنترل و تفاضل محدود )

نویسندگان: ادریس یوسفی راد , محمدرضا مه پیکر , مسعود مشکین , مهدی ایزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اعمال شرایط مرزی و دیگر موارد در حل جریان بین پره های یک توربین، معمولا روش های حجم کنترلی در کناره های دیواره ‍‌ و روش های تفاضل محدود در منطقه میانی جریان، دارای جواب های بهتری هستند، در این تحقیق مدلسازی جریان بین پره های ثابت توربین با ترکیب روش های عددی حجم کنترل آقای دنتون و روش تفاضل محدود آقای مک کورمک با نام طرحB مورد استفاده قرار گرفته است[1]. نوآوری این مقاله بررسی دو روش معکوس عددی لون برگ مارکوارت و کانجوگیت گرادیان ، جهت بهینه کردن منطقه بکارگیری جریان در روش ترکیبی طرحB و مقایسه این دو روش با یکدیگر می باشد. در روش ترکیبی طرحB باید تعداد گره های راستای عمودی جریان، که در محدوده روش حجم کنترل و تفاضل محدود قرار می گیرند، مشخص شود. دو روش معکوس فوق تعداد بهینه این گره ها یا محدوده بین ناحیه حل روش های حجم کنترل و تفاضل محدود را تعیین می کند. در نهایت بهینه شدن این ترکیب در دو روش معکوس مورد استفاده نسبت به روش های حجم کنترل و تفاضل محدود انطباق بسیار مطلوبی با نتایج تجربی داشته و همچنین کاهش خطاهای عددی را به همراه دارد. همچنین مشاهده می گردد نتایج حاصل از روش لون برگ مارکوارت برتری خود را نسبت به روش کانجوگیت گرادیان در تعقیب داده های تجربی از خود نشان می دهد. با توجه به بکارگیری روش حجم کنترلی دنتون بالاخص در جریان های دوفازی پره های توربین بخار در سال های اخیر[2] می توان به روش های مختلف نسبت به بهبود نتایج حل این روش اقدام نمود که در این تحقیق روش تلفیقی معکوس حجم کنترلی و تفاضل محدود پیشنهاد می گردد.

کلمات کلیدی

, معکوس, لون برگ مارکوارت, کانجوگیت گرادیان, حجم کنترل, تفاضل محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016413,
author = {یوسفی راد, ادریس and مه پیکر, محمدرضا and مسعود مشکین and مهدی ایزدی},
title = {بررسی دو روش معکوس لون برگ مارکوارت و کانجوگیت گرادیان در بهینه سازی ترکیب روشهای حجم کنترل و تفاضل محدود},
booktitle = {همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معکوس، لون برگ مارکوارت، کانجوگیت گرادیان، حجم کنترل، تفاضل محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دو روش معکوس لون برگ مارکوارت و کانجوگیت گرادیان در بهینه سازی ترکیب روشهای حجم کنترل و تفاضل محدود
%A یوسفی راد, ادریس
%A مه پیکر, محمدرضا
%A مسعود مشکین
%A مهدی ایزدی
%J همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2010

[Download]