آب و خاک, دوره (24), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (1-9)

عنوان : ( تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات )

نویسندگان: مرضیه محمدی آریا , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , حسین بشارتی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که استفاده مستقیم از سنگ فسفات به عنوان منبع تأمین فسفر برای گیاهان چندان مناسب نبوده و کارایی لازم را ندارد. تلقیح خاک فسفات با باکتری Thiobacillus و دیگر ریز جانداران حل کننده فسفات و یا استفاده از گوگرد و ماده آلی می‌تواند سبب افزایش فراهمی فسفر از خاک فسفات شود. در این مطالعه آزمایشی با آرایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار به شرح زیر اجرا گردید: تیمارهای آزمایش در بر گیرنده گوگرد در سه سطح صفر (S0)، 10(S1) و20 (S2) درصد ورمی‌کمپوست کود گاوی در دو سطح صفر((V0) و 15 درصد (V1)) و دو سطح تلقیح (باکتری Thiobacillus و قارج Aspergillus (BF) و بدون تلقیح (C)) انجام شد. فسفر محلول در آب و pH پس از 15 و60 روز نگهداری نمونه ها در شرایط آزمایشگاهی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد روند تغییرات مقدار فسفر محلول در آب در طول دوره انکوباسیون افزایشی بود و بیشترین کاهش pH و افزایش فسفر محلول در آب در تیمار 20 درصد گوگرد، 15 درصد ورمی‌کمپوست و تلقیح با باکتری Thiobacillus و قارچ Aspergillus و کمترین تغییرات pH و فسفر محلول در آب نیز در تیمار شاهد مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, خاک فسفات, مواد آلی, فسفر محلول در آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016418,
author = {محمدی آریا, مرضیه and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and حسین بشارتی and فتوت, امیر},
title = {تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {خاک فسفات، مواد آلی، فسفر محلول در آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات
%A محمدی آریا, مرضیه
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A حسین بشارتی
%A فتوت, امیر
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]