علوم باغبانی, دوره (24), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov) )

نویسندگان: محمدتقی عبادی , مجید عزیزی ارانی , رضا امید بیگی , محمد حسن زاده خیاط ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov)، بذر رقم مذکور از کشور اسلواکی تهیه گردید و آزمایشی بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام پذیرفت. فاکتور اصلی شامل سه تاریخ کاشت (15 آبان، 15 اسفند و 15 فروردین ماه) و فاکتور فرعی شامل سه میزان بذر مصرفی (2/0، 4/0 و 8/0 گرم در متر مربع که معادل 2، 4 و 8 کیلوگرم در هکتار می باشد) بود. صفات مورد بررسی شامل درصد اسانس و درصد اجزای اصلی اسانس شامل بتا-فارنزن، آلفا-بیسابلول اکسید B، آلفا-بیسابلول، کامازولن و آلفا-بیسابلول اکسید A بود. نتایج نشان داد که محصول حاصل از تاریخ کاشت های بهاره (اسفند ماه و فروردین ماه) نسبت به تاریخ کاشت پاییزه (آبان ماه) دارای میزان اسانس بالاتری بودند. تیمار تاریخ کاشت 15 اسفند ماه به همراه استفاده از 4/0 گرم بذر در متر مربع دارای بیشترین میزان اسانس (63/0 درصد وزنی بر اساس وزن خشک) بود ولی بیشترین میزان آلفا-بیسابلول و کامازولن (به ترتیب 99/75 و 31/17 درصد) در تیمارهای تاریخ کاشت فروردین ماه به همراه استفاده از 2/0 و 4/0 گرم بذر در متر مربع بدست آمد. با توجه به درصد اسانس بالا و میزان مطلوب آلفا-بیسابلول و کامازولن در تیمار تاریخ کاشت 15 اسفند ماه به همراه استفاده از 4/0 گرم بذر در متر مربع، به نظر می رسد این تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی جهت کاشت بابونه آلمانی رقم پرسو در محل مورد تحقیق مناسب باشد.

کلمات کلیدی

, بابونه آلمانی, تاریخ کاشت, میزان بذر مصرفی, درصد و اجزای اسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016420,
author = {عبادی, محمدتقی and عزیزی ارانی, مجید and رضا امید بیگی and محمد حسن زاده خیاط},
title = {بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {24},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4730},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {بابونه آلمانی، تاریخ کاشت، میزان بذر مصرفی، درصد و اجزای اسانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov)
%A عبادی, محمدتقی
%A عزیزی ارانی, مجید
%A رضا امید بیگی
%A محمد حسن زاده خیاط
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]