پژوهشهای زراعی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2010-11)

عنوان : ( بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجه )

نویسندگان: فریدون ملتی , مهدی پارسا , بختیار لله گانی دزکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رفتارهای جوانه زنی و تعیین تاریخ کاشت مطلوب سه گونه گیاه دارویی شامل کندل کما (Dorema ammoniacum)، آنغوزه (Ferula assa-foetida) و باریجه (Ferula gummosa) در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 87-1386 انجام شد. آزمایش اول شامل بررسی اثر سطوح مختلف دما و تیمار بذر بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر این گیاهان بود. دما در 6 سطح شامل 1، 4، 7، 10، 13 و 20 درجه سانتیگراد و تیمار بذر در 3 سطح شامل عصاره، آبدهی و شستشو مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم وضعیت سبز شدن بذر این گیاهان در چهار تاریخ کاشت شامل اول آذر، اول دی، اول فروردین و اول اردیبهشت در شرایط گلدان و فضای آزاد مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، دمای اپتیمم جوانه زنی گیاهان کندل کما، آنغوزه و باریجه به ترتیب 83/7، 27/8 و 14/3 درجه سانتیگراد بدست آمد. بعلاوه، درصد جوانه زنی هر گیاه با سرعت جوانه زنی آن رابطه مثبت و معنی دار (01/0>p) داشت. همچنین، درصد سبز شدن هر سه گیاه در تاریخ کاشت های پاییزه شامل اول آذر و اول دی بطور معنی دار بیشتر از درصد سبز شدن آنها در تاریخ کاشت های بهاره شامل اول فروردین و اول اردیبهشت بود.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, سبز شدن, کندل کما (Dorema ammoniacum), آنغوزه (Ferula assa-foetida), و باریجه (Ferula gummosa).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016423,
author = {ملتی, فریدون and پارسا, مهدی and لله گانی دزکی, بختیار},
title = {بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2010},
volume = {8},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-1472},
keywords = {جوانه زنی، سبز شدن، کندل کما (Dorema ammoniacum)، آنغوزه (Ferula assa-foetida)، و باریجه (Ferula gummosa).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجه
%A ملتی, فریدون
%A پارسا, مهدی
%A لله گانی دزکی, بختیار
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2010

[Download]