مطالعات ترجمه, دوره (7), شماره (28), سال (2010-1) , صفحات (5-30)

عنوان : ( تحلیل مقابله ای ضرب المثل های انگلیسی و فارسی از نظر معنایی و واژگانی )

نویسندگان: خلیل قاضی زاده , آزاده نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر به مقایسه ضرب المثلهای فارسی وانگلیسی از نظر میزان تطابق های معنایی و واژگانی پرداخته شده است. روش کار در این بررسی توصیفی - تحلیلی بوده است که در نهایت از میان ضرب المثل های مقایسه شده نتایج زیر به دست آمده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل مقابله ای, ضرب المثل واژگانی, مطابقت معنایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016435,
author = {قاضی زاده, خلیل and نجفی, آزاده},
title = {تحلیل مقابله ای ضرب المثل های انگلیسی و فارسی از نظر معنایی و واژگانی},
journal = {مطالعات ترجمه},
year = {2010},
volume = {7},
number = {28},
month = {January},
issn = {1735-0212},
pages = {5--30},
numpages = {25},
keywords = {تحلیل مقابله ای، ضرب المثل واژگانی، مطابقت معنایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مقابله ای ضرب المثل های انگلیسی و فارسی از نظر معنایی و واژگانی
%A قاضی زاده, خلیل
%A نجفی, آزاده
%J مطالعات ترجمه
%@ 1735-0212
%D 2010

[Download]