Amirkabir-امیرکبیر, دوره (41), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (49-58)

عنوان : ( تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند (FGMs) تحت بارهای مکانیکی و حرارتی )

نویسندگان: مسعود طهانی , طاها طالبیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارهای مکانیکی و حرارتی متقارن محوری پرداخته شده است. توزیع خواص مکانیکی مواد در راستای ضخامت پیوسته و به‌صورت تابع توزیع توانی در نظر گرفته شده است. برای حل معادلات از روش اجزاء محدود استفاده شده است. به منظور دستیابی به مدل اجزاء محدود دقیق استوانه با توزیع پیوسته و دلخواه خواص مکانیکی در راستای ضخامت و اجتناب از محدودیت در نسبت شعاع به ضخامت، المان خاص تعریف شده است. بارگذاری مکانیکی به‌صورت فشار داخلی در استوانه‌ی دو سر گیردار و بارگذاری حرارتی به صورت اختلاف دمای سطح داخلی نسبت به سطح خارجی در استوانه‌ی دو سر تکیه گاه ساده در نظر گرفته شده و نمودارهای توزیع تنش رسم شده است. نتایج نشان می دهد که توزیع تنش در مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند، به نوع مواد و نحوه‌ی توزیع خواص آن وابسته است که می توان از آنها برای کنترل توزیع تنش و دما استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, مواد هدفمند , مخزن استوانه ای , روش اجزاء محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016441,
author = {طهانی, مسعود and طالبیان, طاها},
title = {تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند (FGMs) تحت بارهای مکانیکی و حرارتی},
journal = {Amirkabir-امیرکبیر},
year = {2009},
volume = {41},
number = {1},
month = {September},
issn = {1015-0951},
pages = {49--58},
numpages = {9},
keywords = {مواد هدفمند - مخزن استوانه ای - روش اجزاء محدود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند (FGMs) تحت بارهای مکانیکی و حرارتی
%A طهانی, مسعود
%A طالبیان, طاها
%J Amirkabir-امیرکبیر
%@ 1015-0951
%D 2009

[Download]