جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (5), شماره (10), سال (2008-4) , صفحات (21-40)

عنوان : ( تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان شهرها )

نویسندگان: عزت اله مافی , مهدی سقایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: هنگام بررسی وضعیت گردشگری روستایی پیرامون کلان شهرها،با دو بحث متفاوت ولی وابسته روبرو هستیم،که یکی از آنها در بر گیرنده مقاصد گردشگری است،یعنی روستاهایی که گردشگران برای گذران اوقات فراغت خود به آن جا سفر می کنند و روستاها محصول گردشگری اند.اما بحث بعدی به دسترسی مربوط است،گردشگران بیشتر به روستاهایی سفر می کنند که علاوه بر داشتن جاذبه های گردشگری،از بعد حمل و نقل نیز در مسافتی قابل دسترس قرار داشته باشند.این موضوع نشاندهنده ی شکل گیری حوزه نفوذ گردشگری شهرها و کلانشهرهاست.مقاله ی حاضر،در وهله اول به بیان محصول گردشگری روستایی و نسبت بین کلان شهرها و گردشگری روستایی پرداخته و پس از آن با انتخاب کلان شهر مشهد به عنوان نمونه موردی،بحث دسترسی و حوزه ی نفوذ گردشگری را مورد بررسی قرار می دهد.نتایج به دست آمده از این بررسی ها نشان دهنده ی آن است که حوزه ی نفوذ گردشگری در کلان شهر مشهد حدود20/43کیلومتر است و روستاهای دارای قابلیت گردشگری در این شعاع،به عنوان تفرجگاه های پیرامون کلان شهر،شکل دهنده ی محصول گردشگری روستایی هستند.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: 1, محصول گردشگری 2, منطقه ی کلان شهری 3, گردشگری روستایی 4, حوزه نفوذ گردشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016450,
author = {مافی, عزت اله and سقایی, مهدی},
title = {تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان شهرها},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2008},
volume = {5},
number = {10},
month = {April},
issn = {2008-1391},
pages = {21--40},
numpages = {19},
keywords = {کلید واژه ها: 1- محصول گردشگری 2- منطقه ی کلان شهری 3- گردشگری روستایی 4- حوزه نفوذ گردشگری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان شهرها
%A مافی, عزت اله
%A سقایی, مهدی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2008

[Download]