مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (11), شماره (1), سال (2010-9) , صفحات (279-296)

عنوان : ( بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی )

نویسندگان: الهه حقیقت منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی در یک نمونة تجاوز گر جنسی انجام گرفت.34 تجاوزگر جنسی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان افرادی که به جرم تجاوز به عنف در زندان مرکزی شهر مشهد به سر می بردند انتخاب شدند. 34 آزمودنی عادی از لحاظ چهار متغییر سن، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال و سطح تحصیلات با گروه اول جور شدند. گروه عادی بر اساس نمرة مقیاس GSI در پرسشنامة SCL-90-R انتخاب شدند (GSI 1). داده ها با استفاده از فرم بازنگری شدة پرسشنامة تجربة روابط نزدیک (ECR-R) جمع آوری شد و با آزمون t استیودنت برای گروه های همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین نمرات گروه تجاوزگران جنسی در بُعد اضطراب دلبستگی به‌طور معنی داری از گروه عادی بیشتر است. بین دو گروه در بُعد اجتناب مربوط به دلبستگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین، نسبت تجاوزگران جنسی در سبک های دلبستگی نا ایمن به‌طور معنی داری از گروه عادی بیشتر است. بنابراین، افراد تجاوزگر جنسی دارای سطح بالایی از اضطراب مربوط به دلبستگی اند که می‌تواند در سوق دادن آنان به‌سوی رفتارهای تعدی‌گرانة جنسی نقش داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تجاوزگری جنسی, جرایم جنسی, سبک های دلبستگی, ابعاد دلبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016452,
author = {حقیقت منش, الهه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and مهرام, بهروز},
title = {بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2010},
volume = {11},
number = {1},
month = {September},
issn = {1608-2842},
pages = {279--296},
numpages = {17},
keywords = {تجاوزگری جنسی، جرایم جنسی، سبک های دلبستگی، ابعاد دلبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی
%A حقیقت منش, الهه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A مهرام, بهروز
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2010

[Download]