دانشور پزشکی, دوره (10), شماره (29), سال (2008-7) , صفحات (69-84)

عنوان : ( بررسی میزان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , تقی بینقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر میزان اثر بخشی اجرای دوره های عمومی آموزش کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ارتقا دانش ، نگرش و مهارت کارکنان آموزش دیده را در چهار مقوله مورد ارزیابی قرار داده است : «دانش اعتقادی ، اجتماعی و اداری»، «رضایت شغلی»، «شاخص های رفتاری» و «نگرش نسبت به آموزش». برای تعیین اثرات دوره در مقوله های یاد شده از دو گروه از کارکنان استفاده شد: گروه آزمایشی که در دوره ها شرکت کرده بودند و گروه گواه که دوره های مربوط را نگذرانده بودند . روش تحقیق علی - مقایسه ای و نحوه گرد آوری داده ها دانش سنجی و نظر سنجی بوده است . بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش ، به جز برخی از مولفه های شاخص های رفتاری شامل تعهد و مسوولیت پذیری ، در سایر مقوله ها تفاوتی بین کارکنان آموزش دیده و آموزش ندیده مشاهده نشده است .

کلمات کلیدی

, آموزش ضمن خدمت -اثربخشی, آموزش عمومی-آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016486,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and تقی بینقی},
title = {بررسی میزان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2008},
volume = {10},
number = {29},
month = {July},
issn = {1028-3188},
pages = {69--84},
numpages = {15},
keywords = {آموزش ضمن خدمت -اثربخشی، آموزش عمومی-آموزش کارکنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A تقی بینقی
%J دانشور پزشکی
%@ 1028-3188
%D 2008

[Download]