Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی, دوره (65), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (31-36)

عنوان : ( بررسی بالینی و آسیب شناسی حمام دراز مدت سولفات روی بر التیام ضایعات جلدی در ماهی کپور cyprinus carpio )

نویسندگان: امجد بلوچ , داور شاهسونی , محسن ملکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضایعات جلدی در ماهیان ناشی از عوامل ویروسی، باکتریایی، انگلی و عوامل مکانیکی و شیمیایی بسیار شایع است، که این عوامل باعث پیشرفت سریع عفونت و مرگ ماهیان می شوند. هدف از انجام این مطالعه، تاثیر حمام دراز مدت سولفات روی با دوزهای 15 و 23 قسمت در میلیون(ppm) برای التیام ضایعات جلدی ناشی از برش جراحی در ماهی کپور است. در این مطالعه تعداد 210 عدد ماهی کپور با نمک 3 درصد به مدت 15 دقیقه ضدعفونی گردیدند. در تمامی ماهیان تحت آزمایش ابتداء یک برش به طول 5/1 سانتی متر و به عمق 2 میلی متر در قسمت پشتی و در سمت چپ ماهیان ایجاد گردید. سپس ماهیان به 3 گروه 70 تایی تقسیم شدند. یک گروه به عنوان شاهد و دو گروه دیگر به عنوان گروه های تحت درمان با دوزهای 15 وppm 23 در نظر گرفته شدند. در طول مدت تحقیق، در روزهای 1، 2، 3، 5، 7، 10، 14و 21 آزمایش و در هر مرحله تعداد 7 عدد ماهی را از هرگروه به صورت تصادفی انتخاب نموده و از محل ضایعه نمونه های بافتی تهیه گردید. نتایج مطالعه هیستوپاتولوژیک روند التیام در ضایعات، نشان داد که بازسازی بافت پوششی در دومین روز آزمایش در تمام گروه ها آغاز و در هفتمین روز آزمایش در تمام گروه ها کامل شده بود. در گروه 2 نسبت به گروه شاهد و گروه 1 روند التیام به ویژه تشکیل بافت جوانه ای زودتر آغاز شذه و سریع تر کامل گردیده بود. در مجموع نتایج حاصله از بررسی های بالینی و هیستوپاتولوژیک مشخص نمود، سولفات روی به روش حمام به صورت محدود و تنها در شاخص های مرتبط با تشکیل بافت همبند در روند التیام زخم های جلدی ماهی تاثیر مثبت داشته است.

کلمات کلیدی

, : ماهی کپور, التیام, زخم, , سولفات روی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016523,
author = {بلوچ, امجد and شاهسونی, داور and ملکی, محسن},
title = {بررسی بالینی و آسیب شناسی حمام دراز مدت سولفات روی بر التیام ضایعات جلدی در ماهی کپور cyprinus carpio},
journal = {Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی},
year = {2010},
volume = {65},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-2525},
pages = {31--36},
numpages = {5},
keywords = {: ماهی کپور،التیام، زخم، ، سولفات روی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بالینی و آسیب شناسی حمام دراز مدت سولفات روی بر التیام ضایعات جلدی در ماهی کپور cyprinus carpio
%A بلوچ, امجد
%A شاهسونی, داور
%A ملکی, محسن
%J Journal of Veterinary Research - تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 2010

[Download]