ایران،سیاست،آینده شناسی , 2010-06-01

عنوان : ( همسانی / ناهمسانی فرضیه و سناریو در پژوهش های علوم سیاسی )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش علمی ، چهار هدف کلی دارد: توصیف ، تعیین علت ، فهم / تبیین ، و پیش بینی ِ رفتار . هنگامی که به طرزی نسبی و قاعده مند مشاهده می شود که دو یا چند رویداد به طور منظم با یکدیگر ، هم پیوند هستند ، از آن پس می توان پیش بینی نمود که چه رویدادی روی خواهد داد. اندیشیدن درباره آینده ، برای کارها و اقدام های کنونی انسان، امری بایسته است. واکنش بدون اندیشه به‌ آینده ، امکان‌پذیر است‌ ، اما کنش ، امکان‌پذیر نیست ؛ زیرا ، اقدام و کنش ، نیاز به پیش‌بینی دارد. بنابراین ، چهره های گوناگون‌ آینده ( آرمان‌ها ، هدف ها ‌، مقصد ها ، امیدها ، نگرانی‌ها ، و آرزوها) پیشران‌های کنش گری های کنونی ما هستند. در پژوهش های گوناگون ( کاربردی ، بنیادی تجربی ، بنیادی نظری ، عملی ، و توسعه ای ) پژوهشگر، در پی پاسخ به پرسش هایی گوناگون ( توصیفی ، رابطه ای ، تفاوتی ، و علت/ معلولی )، در آغاز، به طرح فرضیه یا فرضیه هایی ( تک / دو / چند متغیره ،توصیفی ، رابطه ای، تفاوتی، علت/ معلولی، جهت دار، بدون جهت، فرض صفر ، و فرض مقابل ) می پردازد؛ در این معنا ، فرضیه ، پاسخی بخردانه ، احتمالی ، و موقت به پرسش پژوهش است ، یا گمان عاقلانه ای در باب پیوند میان دو یا چند متغیر است که به صورت خبری بیان می شود و نشانگر نتایج مورد انتظار است. سناریو‌ها ، چهره هایی از آینده‌های محتمل هستند و هدف از به کارگیری شان ، ایجاد فضایی از ممکنات است که در آن ، کارآیی سیاست‌های موجود و تصمیم گیری شده ، در برابر چالش‌های موجود در آینده ، در بوته آزمایش قرار ‌گیرند. سناریو‌ها همچنین کمک می‌کنند که چالش‌ها و فرصت‌های بالقوه ای که انتظار آن ها نمی رود ، شناسایی شوند. سناریوها ، تنها عبارت از حدس ها و گمان ها ، درمورد آینده نیستند ، بلکه پردازش سناریوها کمک می‌کند تا بیندیشیم چگونه در شرایط محیطی متفاوت و نادانسته آینده ، به هدایت بهینه امور بپردازیم. حال، آیا فرضیه و سناریو را می توان یکسان تلقی نمود و همان نقشی را که فرضیه در پژوهش های معمول در علوم سیاسی ایفا می نماید ، برای سناریو در پژوهش های آینده نگرانه متصور شد؟ آیا آینده را می توان مورد پژوهش قرارداد؟ کدام نوع از انواع پرسش های پژوهش می توانند مبنای آغاز یک فرآیند پژوهشی باشند؟ مفروضه های یک پژوهش آینده نگر کدام اند؟ چه متغیرهایی در آینده پژوهی قابلیت طرح شدن می یابند؟آینده به عنوان یک وضع محتمل و نامکشوف ، چگونه در پژوهشگر ایجاد مسأله می نماید؟ در آینده پژوهی، مشکل یا مسأله را چگونه تعیین و تعریف می نماییم؟ از کدام راه حل یا راه حل ها برای صورت بندی فرضیه بهره می بریم؟ شیوه آزمودن فرضیه ها در آینده پژوهی کدام اند؟ نگارنده، در این مقاله ، قصد دارد به همانندی / ناهمانندیِ \\\" فرضیه / سناریو\\\" در پژوهش های همپیوند با دانش سیاسی بپردازد.

کلمات کلیدی

, فرضیه , سناریو , پژوهش , علوم سیاسی , آینده پژوهی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016559,
author = {خلیلی, محسن},
title = {همسانی / ناهمسانی فرضیه و سناریو در پژوهش های علوم سیاسی},
booktitle = {ایران،سیاست،آینده شناسی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فرضیه ، سناریو ، پژوهش ، علوم سیاسی ، آینده پژوهی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T همسانی / ناهمسانی فرضیه و سناریو در پژوهش های علوم سیاسی
%A خلیلی, محسن
%J ایران،سیاست،آینده شناسی
%D 2010

[Download]