پنجمین کنگره ملی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( ارزیابی رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای انفجاری )

نویسندگان: احسان محتشمی , سینا سینائی , احمد شوشتری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، رفتار سازه های فولادی در اثر وقوع انفجار در نزدیکی آن ها بررسی می شود. بدین منظور، یک قاب خمشی فولادی سه طبقه با 9 ترکیب از ابعاد تیر و ستون، تحت اثر سه بارگذاری انفجاری و به صورت سه بعدی تحلیل می شود. مشخصه‌های بار انفجاری بر اساس رابطه های تجربی و نیمه تجربی توصیه شده در منابع معتبر علمی انتخاب شده است. همچنین، از نرم‌افزار ABAQUS برای تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی و مواد استفاده می شود. برای بررسی نحوة عملکرد سازه تحت اثر بارگذاری انفجاری، معیار آسایش ساکنان در اثر شتاب ناشی از انفجار، تغییرمکان مطلق و نسبی طبقات، نیروی اتصالات و انرژی جذب شده در اثر تغییرشکل پلاستیک (به عنوان معیاری از خرابی سازه) به عنوان معیارهای رفتاری سازه انتخاب شده اند. همچنین، خطر وقوع تخریب پیشروندة سازه مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحلیل عددی نشان می دهد، معیار آسایش با افزایش ابعاد ستون ها به نحو قابل ملاحظه ای بهبود می یابد. تغییرمکان مطلق طبقات با افزایش ابعاد ستون ها کاهش چشمگیری پیدا می کند؛ در حالی که تغییرمکان نسبی طبقات تغییر چندانی نمی یابد. همچنین، افزایش ابعاد ستون های پیرامونی بیشتر از افزایش ابعاد ستون های داخلی بر کاهش تغییرمکان جانبی تاثیر می گذارد. علاوه بر این ها، با بزرگتر شدن ابعاد ستون ها، احتمال خرابی سازه به سرعت کاهش پیدا می کند؛ زیرا از یک سو ظرفیت خمیری عضوها افزایش می یابد و از سوی دیگر، به دلیل کاهش تنش ها بخش بیشتری از سازه در حالت کشسان باقی می-ماند. نتایج تحلیل تخریب پیشرونده نیز نشان می دهد، خطر تخریب پیشرونده با افزایش ابعاد ستون ها کاهش چشمگیری پیدا می کند.

کلمات کلیدی

, بارگذاری انفجاری, سازة فولادی, تحلیل دینامیکی غیرخطی, ارزیابی عملکرد در انفجار, تخریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016567,
author = {محتشمی, احسان and سینائی, سینا and شوشتری, احمد},
title = {ارزیابی رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای انفجاری},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بارگذاری انفجاری، سازة فولادی، تحلیل دینامیکی غیرخطی، ارزیابی عملکرد در انفجار، تخریب پیشرونده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای انفجاری
%A محتشمی, احسان
%A سینائی, سینا
%A شوشتری, احمد
%J پنجمین کنگره ملی عمران
%D 2010

[Download]