دانشور پزشکی, دوره (86), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (1-9)

عنوان : ( مقایسه ی اثرات آنتی اکسیدانتی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) با ویتامین ث بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در رت )

نویسندگان: ساره رستمی , زینب مؤمنی , مرتضی بهنام رسولی , نرگس غیور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: اکسیدانت ها دارای اثرات مخربی بر یادگیری و حافظه هستند. سرب نیز بواسطه ایجاد استرس اکسیداتیو دارای اثرات مشابهی است. هدف از اجرای مطالعه حاضر، بررسی اثرات آنتی اکسیدانتی بالقوه بادرنجبویه و مقایسه آن با اثرات آنتی اکسیدانتی ویتامین C بر اختلالات یادگیری ناشی از تجویز استات سرب می باشد. مواد و روشها: هجده رت باکره نژاد ویستار پس از آمیزش به یک گروه کنترل و پنج گروه آزمایشی شامل: بادرنجبویه (100 mg/kg وزن بدن)، سرب (0.2% در آب آشامیدنی)، بادرنجبویه+ سرب، ویتامین C (300mg/kg وزن بدن در آب آشامیدنی) و کنترل مثبت (سرب+ ویتامین C) تقسیم شدند. تجویز بادرنجبویه بهمراه جیره غذایی و سرب از طریق آب آشامیدنی صورت گرفت. تیمار از روز 7 حاملگی شروع و در طی دوران بارداری و شیرخوارگی نوزادان ادامه داشت. پس از زایمان و رسیدن زاده ها به سن 4 ماهگی از زاده های متعلق به هر مادر 2 رت نر انتخاب و قابلیت یادگیری و نگهداری حافظه بوسیله ماز T چند واحدی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که در قابلیت یادگیری و حافظه بین گروه کنترل منفی (سرب) و سایر گروهها (کنترل و آزمایشی) تفاوت چشمگیری وجود دارد ولی بین گروههای کنترل، کنترل مثبت و گروههای آزمایشی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: ازآنجائیکه گروه بادرنجبویه+ سرب تفاوت معنی داری با گروه سرب+ ویتامین C ندارد، بنابراین بادرنجبویه احتمالا دارای اثرات آنتی اکسیدانتی مشابه با ویتامین C است و از اینرو می توان از آن به عنوان یک آنتی اکسیدانت طبیعی نام برد.

کلمات کلیدی

, آنتی اکسیدانت, بادرنجبویه, ویتامین C, اختلالات یادگیری, استات سرب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016570,
author = {رستمی, ساره and مؤمنی, زینب and بهنام رسولی, مرتضی and نرگس غیور},
title = {مقایسه ی اثرات آنتی اکسیدانتی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) با ویتامین ث بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در رت},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2010},
volume = {86},
number = {1},
month = {May},
issn = {1028-3188},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {آنتی اکسیدانت، بادرنجبویه، ویتامین C، اختلالات یادگیری، استات سرب، رت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ی اثرات آنتی اکسیدانتی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) با ویتامین ث بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در رت
%A رستمی, ساره
%A مؤمنی, زینب
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A نرگس غیور
%J دانشور پزشکی
%@ 1028-3188
%D 2010

[Download]