دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (54), شماره (1), سال (2011-5) , صفحات (19-26)

عنوان : ( بررسی تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان )

نویسندگان: آمنه خسروی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , علی اصغر دادگر , حمید اجتهادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: عرق ضمن دفع دمای اضافی بدن، مقداری آب و مواد زاید نیز دفع می‌کند. از آنجا که میزان فشار خون به حجم خون و آب بدن بستگی دارد، در این تحقیق برای اولین‌ بار، منافذ کانال‌های غدد عرق در مواضع آناتومیکی مشخص و یکسان در دست افراد هایپرتانسیو شمارش و با مقایسه آن با افراد سالم به وجود یا عدم وجود رابطه بین تعداد این منافذ با بیماری هایپرتانسیون پرداخته شد. روش بررسی: به این منظور 75 نفر از زنان هایپرتانسیو نژاد فارس ساکن در استان خراسان رضوی (با میانگین سنی 60 سال) تحت نظر پزشک، انتخاب و از نوک انگشتان و مواضع سه‌خطی‌های a,b,c,d هر دو دست آنان عکسبرداری و در دایره‌ای به مساحت80/16– 50/12 میلی‌متر مربع تعداد منافذ عرق شمارش و نتایج حاصل مورد تحلیل آماری قرار گرفت. در گروه سالم (کنترل) 55 زن با میانگین سنی 49 سال قرار داشتند. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می‌دهند که میانگین تعداد منافذ در نوک انگشتان هر دو دست و موضع سه‌خطی b دست راست در افراد بیمار بطور معنی‌داری کمتر از افراد سالم است. در افراد با سابقه فامیلی ابتلا به هایپرتانسیون، بررسی توزیع منافذ کانال‌های غدد عرق در نوک انگشتان و مواضع سه‌خطی‌های کف دست می‌تواند در تشخیص اولیه بیماری کمک نماید. علاوه بر این، چنین بررسیهایی می‌تواند به عنوان یک تست غربالگری برای تشخیص افراد در معرض خطر، که این خود می تواند از نظر پیش‌آگاهی جهت مراقبت‌های تغذیه‌ای حائز اهمیت ‌باشد، مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, درماتوگلیفیک , منافذ غدد عرق, هایپرتانسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016571,
author = {خسروی, آمنه and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر and علی اصغر دادگر and اجتهادی, حمید},
title = {بررسی تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2011},
volume = {54},
number = {1},
month = {May},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
pages = {19--26},
numpages = {7},
keywords = {درماتوگلیفیک ، منافذ غدد عرق، هایپرتانسیون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تعداد منافذ غدد عرق دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در خراسان
%A خسروی, آمنه
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A علی اصغر دادگر
%A اجتهادی, حمید
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2011

[Download]