مطالعات اسلامی, دوره (84), شماره (1), سال (2010-7) , صفحات (153-184)

عنوان : ( بررسی نسبت میان پوشش بانوان و استحکام خانواده در آموزه های دینی )

نویسندگان: سعید نظری توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرار گرفتن مرد و زن در کنار یکدیگر و تشکیل خانواده با انگیزه های مختلفی صورت می پذیرد که یکی از آن ها تأمین نیازهای جنسی است؛ اما قرآن کریم با استفاده از واژه «سکون»، ضمن ارتقای منزلت خانواده، هدف والاتری را برای آن در نظر گرفته است. هرچند آرامش همراه با «مودت» و «رحمت» خود بخود سلامت روانی خانواده را به دنبال دارد، ولی پیوند گسست‌ناپذیر خانواده‌ و جامعه‌ سبب‌ می شود سطح ‌سلامت‌ هریک‌، ارتباط مستقیمی با سطح‌ سلامت‌ دیگری‌ داشته باشد. از این رو، قرآن با تنظیم روابط زن و مرد در بیرون از محیط خانواده و ضروری دانستن استفاده از پوشش برای بانوان، کوشیده است با کاهش زمینه تحریک های جنسی، آشفتگی های روانی افراد جامعه و به دنبال آن، زن و مرد را به کمترین میزان ممکن رسانده، از تزلزل بنیان خانواده جلوگیری کند. در این مقاله تلاش شده است تا رابطه میان رعایت پوشش از سوی بانوان و استحکام خانواده به اثبات رسانده شود.

کلمات کلیدی

, خانواده‌, سلامت‌ روانی‌, محرک‌های‌ جنسی‌, پوشش‌
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016574,
author = {نظری توکلی, سعید},
title = {بررسی نسبت میان پوشش بانوان و استحکام خانواده در آموزه های دینی},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2010},
volume = {84},
number = {1},
month = {July},
issn = {1010-4992},
pages = {153--184},
numpages = {31},
keywords = {خانواده‌، سلامت‌ روانی‌، محرک‌های‌ جنسی‌، پوشش‌},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نسبت میان پوشش بانوان و استحکام خانواده در آموزه های دینی
%A نظری توکلی, سعید
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2010

[Download]