دانش و توسعه, دوره (1), شماره (29), سال (2010-3) , صفحات (120-143)

عنوان : ( مقایسه وضعیت منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: یک تحلیل مبتنی بر داده های پانل )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , جلال دهنوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی صحت فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای دو گروه از کشورها، کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. برای انجام این مطالعه یک نمونه متشکل از 24 کشور در حال توسعه و 27 کشور عضو OECD در طی دوره 26 ساله (2005-1980) انتخاب شده و از روش های نوین اقتصاد سنجی از قبیل پانل هم انباشته و ریشه واحد پانلی صحت این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد. یافت ها حاکی از صحت این فرضیه برای کشورهای عضو OECD می باشند، ضمن این که پیش بینی می شود این فرضیه برای کشورهای در حال توسعه نیز صادق باشد ولی کشورهای در حال توسعه هنوز قادر به افزایش کیفیت محیط زیست از طریق افزایش رشد اقتصادی نمی باشند.

کلمات کلیدی

, زیست محیطی, کوزنتس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016585,
author = {سلیمی فر, مصطفی and دهنوی, جلال},
title = {مقایسه وضعیت منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: یک تحلیل مبتنی بر داده های پانل},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2010},
volume = {1},
number = {29},
month = {March},
issn = {2008-1456},
pages = {120--143},
numpages = {23},
keywords = {زیست محیطی- کوزنتس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه وضعیت منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: یک تحلیل مبتنی بر داده های پانل
%A سلیمی فر, مصطفی
%A دهنوی, جلال
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2010

[Download]