شانز دهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2010-04-27

عنوان : ( استفاده از نانوتکنولوژی در علوم سلولهای بنیادی )

نویسندگان: فاطمه فروزانفر , علیرضا حق پرست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد گسترده نانوتکنولوژی دلیلی برای نقش این دانش در مطالعه بیولوژی سلولهای بنیادی و توسعه روشهای جدید برای تمایز و و magnetic nanoparticles انتقال سلولهای بنیادی می باشد. برای تشخیص و دنبال کردن سلولهای بنیادی در بدن از برای بکارگیری درون polyplexes وcarbon nanotubes ، Nanoparticles . می توان استفاده کرد quantum dots سلولی ژنها و الیگونوکلئوتیدها و پروتین پپتیدها می باشند. از مهندسی بکارگیری داربستهای نانومتری برای تمایز و انتقال سلولهای بنیادی می توان کمک گرفت. کاربردهای نانوتکنولوژی در تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی شامل موارد زیر می باشد: 1-دنبال کردن روشهای غیر تهاجمی -photobleaching . ملکولهای سلولهای بنیادی و مشاهده دقیق حرکت سلول بدون استفاده از تکنیک 2 دنبال کردن سلولهای بنیادی و سلولهای اجداد و انتقال به محیط داخل بدن موجود زنده. 3-سیستمهای انتقال سلولهای بنیادی که بقای سلولهای انتقال داده شده با آزادسازی بیوملکولهایی که به حیات سلول بنیادی کمک می کنند افزایش می یابد. 4-فراورده های نانویی DNA که منجر به آزادسازی ملکولهای فعال نظیر فاکتورهای رشد برای تمایز و انتقال سلولهای بنیادی می شود. 5-انتقال داخل سلولی پروتئین،پپتید و داروهای کوچک برای تمایز سلولهای بنیادی. در این مقاله مثالهایی از کاربرد نانوتکنولوژی در شناسایی ،تمایز ،RNA، بحث می شود. cytotoxicity و انتقال سلولهای بنیادی آورده شده است و در مورد توانایی و پتانسیل بالقوه این روشها از جهت

کلمات کلیدی

, Nanoparticles , quantum dots , کلمات کلیدی: سلول بنیادی, نانو تکنولوژ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016591,
author = {فروزانفر, فاطمه and حق پرست, علیرضا},
title = {استفاده از نانوتکنولوژی در علوم سلولهای بنیادی},
booktitle = {شانز دهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Nanoparticles ،quantum dots ، کلمات کلیدی: سلول بنیادی،نانو تکنولوژ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از نانوتکنولوژی در علوم سلولهای بنیادی
%A فروزانفر, فاطمه
%A حق پرست, علیرضا
%J شانز دهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2010

[Download]