نقد ادبی, دوره (3), شماره (10), سال (2010-9) , صفحات (35-62)

عنوان : ( از کلام متمکن تا کلام مغلوب (بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه) )

نویسندگان: محمود فتوحی رودمعجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله سخن منثور صوفیانه را در دو گونۀ متقابل رده‌بندی می‌کند: یکی سخن مغلوب و دیگری سخن متمکّن. دو اصطلاح مغلوب و متمکّن را برخی از صوفیان در آثارشان به کار برده‌اند. بنیاد تفاوت‌های این دو گروه از متن‌ها عبارت‌اند از: خاستگاه معرفتی، منبع آگاهی، محتوای متن و نقش و کارکرد زبان در گفتمان نثر عرفانی. متن‌های متمکّن حاوی مفاهیم اجتماعی و برآمده از آگاهی ایدئولوژیک و عقاید گروه صوفیان‌اند، آن‌ها وضعیتی را سازمان‌دهی و تثبیت می‌کنند و زبان در آن‌ها نقش تنظیم‌کنندگی دارد. دستة دوم متن‌های مغلوب‌اند که مولود تجربه‌های ‌شخصی‌اند و جهان متنی و تصویر تازه‌ای می‌سازند. از لحاظ دلالی، متن مغلوب گشوده و تأویل‌پذیر است و قطب استعاری زبان در آن غلبه دارد؛ اما متن متمکّن در شمار متن‌های بسته است. مقاله در پایان، سیر دگردیسی زبان نثر صوفیانه را از جانب کلام متمکّن به سوی کلام مغلوب بیان می‌کند.

کلمات کلیدی

, تصوف, نثر‌ صوفیانه, متن شخصی , متن سازمانی, کلام متمکن, کلام مغلوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016609,
author = {فتوحی رودمعجنی, محمود},
title = {از کلام متمکن تا کلام مغلوب (بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه)},
journal = {نقد ادبی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {10},
month = {September},
issn = {2008-0360},
pages = {35--62},
numpages = {27},
keywords = {تصوف، نثر‌ صوفیانه، متن شخصی ، متن سازمانی، کلام متمکن، کلام مغلوب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T از کلام متمکن تا کلام مغلوب (بازشناسی دو گونه نوشتار در نثر صوفیانه)
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%J نقد ادبی
%@ 2008-0360
%D 2010

[Download]