مشهد پژوهی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-8) , صفحات (21-38)

عنوان : ( رتبه بندی نواحی شهر مشهد بر اساس شاخصهای توسعه شهری )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , زهرا گلریز ضیائی , حمیدرضا باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به رتبه بندی نواحی مختلف شهر مشهد بر اساس 40 شاخص در گروه های آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی - تجاری ، رفاه خانوار ، رفاه اجتماعی ، زیرساختی و توسعه نیافتگی می پردازد و بدین منظور از روش های تحلیل تاکسونومی عددی و مولفه های اصلی و روش موریس استفاده می نماید. بدین ترتیب که نخست با بکارگیری روش مولفه‌های اصلی برای شاخص های موجود در هر گروه دو مولفه اصلی تعریف و با اعمال روشهای تاکسونومی و موریس بر روی این مولفه‌ها به رتبه بندی نواحی مشهد بر اساس کلیه شاخص ها می پردازد. بر اساس نتایج این تحقیق هیچ یک از نواحی از سطح توسعه یافتگی مطلوبی برخوردار نیستند. با این حال نوعی دوگانگی منطقه ای بین این نواحی از حیث توسعه یافتگی به چشم می خورد. با توجه به نتایج این مطالعه ، ناحیه سه واقع در منطقه شش به عنوان یکی از نواحی محروم مطرح می باشد و بنابراین این ناحیه نسبت به نواحی دیگر نیازمند توجه بیشتری است.

کلمات کلیدی

, تحلیل تاکسونومی , روش مولفه های اصلی , روش موریس , رتبه بند ی نواحی , مشهد , توسعه یافتگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016617,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and زهرا گلریز ضیائی and حمیدرضا باقری},
title = {رتبه بندی نواحی شهر مشهد بر اساس شاخصهای توسعه شهری},
journal = {مشهد پژوهی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-5826},
pages = {21--38},
numpages = {17},
keywords = {تحلیل تاکسونومی ، روش مولفه های اصلی ، روش موریس ، رتبه بند ی نواحی ، مشهد ، توسعه یافتگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رتبه بندی نواحی شهر مشهد بر اساس شاخصهای توسعه شهری
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A زهرا گلریز ضیائی
%A حمیدرضا باقری
%J مشهد پژوهی
%@ 2008-5826
%D 2009

[Download]