پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (42), شماره (74), سال (2011-2) , صفحات (103-117)

عنوان : ( فرایند شکل‌گیری خانه‌های دوم روستایی و عوامل مؤثر بر آن )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه ساکنان نواحی شهری برای فرار از انواع آلودگی‌های زیست محیطی که آنها را تهدید می‌نماید. سعی می‌کنند پاره‌ای از وقت خود را در نواحی آرام، بکر و دست‌نخورده طبیعی سپری نمایند، بنابراین گردشگری در شکل خانه‌های دوم روستایی از پدیده‌هایی است که در دهه‌های اخیر، نواحی روستایی و به ویژه روستاهای ییلاقی غرب شهر مشهد را تحت تأثیر قرار داده است. هدف از این تحقیق بررسی روند پیدایش و شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری خانه‌های دوم در پیرامون کلان‌شهر مشهد بوده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش‌های میدانی (پرسشنامه) کمک گرفته شده و براساس آن علاوه بر شوراها و دهیاران 24 روستا از 238 خانوار نمونه پرسشگری به عمل آمده است. نتایج نشان می‌دهد که ظهور خانه‌های دوم در نواحی روستایی مورد مطالعه به دهه‌های 70 و 80 برمی‌گردد، به نحوی که در دهه‌ی 1380 روند فزاینده‌ای به خود گرفته است، و رابطه‌ی معناداری بین عوامل طبیعی و انسانی در شکل‌گیری این خانه‌ها وجود نداشته بلکه ضریب همبستگی بین تعداد خانه‌ها و مالکین غیربومی در روستاها به حداکثر خود یعنی 944/0 نزدیک می‌شود، که نشان از وجود انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی دیگری در زمینه‌ی حضور مالکان غیربومی در منطقه می‌باشد. با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌شود نسبت به شناسایی‌ پیامدها و اثرات احتمالی پیدایش خانه‌های دوم در نواحی روستایی اقدام گردد.

کلمات کلیدی

, خانه‌های دوم, نواحی روستایی, مالکان غیربومی, مشهد, گردشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016643,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {فرایند شکل‌گیری خانه‌های دوم روستایی و عوامل مؤثر بر آن},
journal = {پژوهشهای جغرافیای انسانی},
year = {2011},
volume = {42},
number = {74},
month = {February},
issn = {2008-6296},
pages = {103--117},
numpages = {14},
keywords = {خانه‌های دوم، نواحی روستایی، مالکان غیربومی، مشهد، گردشگری روستایی؛},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرایند شکل‌گیری خانه‌های دوم روستایی و عوامل مؤثر بر آن
%A عنابستانی, علی اکبر
%J پژوهشهای جغرافیای انسانی
%@ 2008-6296
%D 2011

[Download]