مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (18), شماره (3), سال (2007-12) , صفحات (235-248)

عنوان : ( همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک )

نویسندگان: ماریه رحیمی , سیدرحمت اله فتاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همکاری علمی و تالیف مشترک یک یاز رویکردهای متعارف در جامعه دانشگاهی است که در طول چند دهه گذشته بر اهمیت، دامنه و شیوه های آن افزوده شده است. همکاری علمی را می توان بازتاب فعالیتها و رویکردهای جامعه علمی به شمار آورد. مطالعه و بررسی این مقوله می تواند به جامعه شناسی علم نیز کمک کند. این مقاله، ضمن مرور تاریخچه و تعاریف مختلف این مفهوم، به بررسی جوانب مختلف این پدیده و مسائل مطرح در آن پرداخته و الگوهای مختلف همکاری علمیف شبکه های تالیف مشترک، روشهای مورد استفاده، و نیز مزایای گوناگون همکاری علمی را به طور ویژه مورد توجه قرار داده است.

کلمات کلیدی

, همکاری علمی, تولید اطلاعات, الگوهای همکاری علمی, تولید علمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016646,
author = {رحیمی, ماریه and فتاحی, سیدرحمت اله},
title = {همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2007},
volume = {18},
number = {3},
month = {December},
issn = {2252-0503},
pages = {235--248},
numpages = {13},
keywords = {همکاری علمی، تولید اطلاعات، الگوهای همکاری علمی، تولید علمی مشترک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک
%A رحیمی, ماریه
%A فتاحی, سیدرحمت اله
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2007

[Download]