پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, دوره (5), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (33-41)

عنوان : ( تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده پسر نابالغ )

نویسندگان: امیر رشیدلمیر , احمد ابراهیمی عطری , محمود گودرزی , آرش سعادت نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ابعاد آنتروپومتری اختصاصی و قدرت دست برتر بود.نتایج تحقیق نشان داد که بین ابعاد آنتروپومتری اختصاصی و قدرت دست برتر ارتباط معنی داری وجود دارد و p4 بهترین شاخص پیشگو برای قدرت دست محسوب می شود.

کلمات کلیدی

, آنتروپومتری دست, قدرت دست, شنا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016648,
author = {رشیدلمیر, امیر and ابراهیمی عطری, احمد and محمود گودرزی and سعادت نیا, آرش},
title = {تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده پسر نابالغ},
journal = {پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش},
year = {2009},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-5354},
pages = {33--41},
numpages = {8},
keywords = {آنتروپومتری دست-قدرت دست-شنا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده پسر نابالغ
%A رشیدلمیر, امیر
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A محمود گودرزی
%A سعادت نیا, آرش
%J پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
%@ 1735-5354
%D 2009

[Download]