اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (45-66)

عنوان : ( سنجش درجه توسعه ‏یافتگی کشاورزی شهرستانهای استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی دارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مطالعه بررسی سنجش درجه توسعه‏یافتگی کشاورزی در شهرستانهای استان خراسان رضوی است. برای این منظور از روش تاکسونومی عددی در چارچوب 10 شاخص اصلی، جهت رتبه‏بندی و درجه‏بندی شهرستانها از نظر شاخص‏های مختلف توسعه‏یافتگی کشاورزی استفاده شد. آمار و اطلاعات این مطالعه از آمارنامه‏های کشاورزی استان و سالنامه‏های آماری سالهای 1382-1386 بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که شهرستانهای چناران، فریمان و سبزوار از درجه توسعه‏یافتگی کشاورزی بالاتری نسبت به دیگر شهرستانها برخوردارند و شهرستانهای کلات، نیشابور و گناباد نیز در مرتبه آخر قرار دارند. در انتها، راهکارهایی در جهت استفاده از پتانسیل‏های شهرستانهای مختلف در جهت توسعه بخش کشاورزی ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, توسعه‏یافتگی, کشاورزی, تاکسونومی عددی, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016673,
author = {کهنسال, محمدرضا and هادی رفیعی دارانی},
title = {سنجش درجه توسعه ‏یافتگی کشاورزی شهرستانهای استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5524},
pages = {45--66},
numpages = {21},
keywords = {توسعه‏یافتگی، کشاورزی، تاکسونومی عددی، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش درجه توسعه ‏یافتگی کشاورزی شهرستانهای استان خراسان رضوی
%A کهنسال, محمدرضا
%A هادی رفیعی دارانی
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2010

[Download]