اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (139-167)

عنوان : ( تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمد قربانی , رضا قربانی , محمدرضا کهنسال , امین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیل چندپاسخه (MCA) و بهره‎گیری از الگوی لاجیت، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فنی و رفتاری موثر بر بکارگیری روش‎های مختلف مدیریت علف‎های هرز در مزارع گندم180 نفر از کشاورزان استان خراسان رضوی در سال 1387 بررسی شود. نتایج نشان داد که متغیر درآمد سالانه کشاورز دارای تأثیر مثبت و معنی‎دار در احتمال بکارگیری روش‎های کنترل شیمیایی، مکانیکی و تناوب زراعی برای مدیریت علف‎های هرز دارد. علاوه بر این متغیرهای میزان تجربه کشاورز در کشت‎ گندم، مالکیت مزرعه، میزان سطح زیر‎کشت گندم و درصد خسارت علف‎های هرز به محصول گندم تأثیر مثبت و معنی‎دار و ویژگی چندساله بودن علف‎های هرز نیز تأثیر منفی و معنی‎داری بر بکارگیری روش کنترل شیمیایی علف‎های هرز دارند. متغیرهای تعداد افراد خانوار، مبارزه در مرحله رشد رویشی علف‎های هرز، درصد خسارت علف‎های هرز و شاخص آگاهی از مقاومت به سموم شیمیایی تأثیر مثبت و معنی‎دار و متغیرهای سن کشاورز و تعداد قطعات مزارع گندم نیز تأثیر معنی‎دار و منفی بر بکارگیری روش مکانیکی برای مدیریت علف‎های هرز دارند. همچنین تجربه کشت گندم، مالکیت مزرعه و میزان سطح زیر‎کشت گندم تأثیر مثبت و معنی‎داری بر بکارگیری تناوب زراعی برای کنترل علف‎های هرز دارند. با توجه به یافته‎ها، تلاش سیاست‎گزاران بخش‎کشاورزی برای مساعدت بیشتر به کشاورزان در جهت بکارگیری روش‎های مدیریت علف‎های هرز در قالب دانش بومی به خصوص مدیریت تلفیقی علف‎های هرز و افزایش آگاهی کشاورزان در رابطه با روش‎های مدیریتی علف‎های هرز پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, الگوی لاجیت, تحلیل چند پاسخه, دانش بومی, گندم, کنترل علف‎های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016676,
author = {قربانی, محمد and قربانی, رضا and کهنسال, محمدرضا and نعمتی, امین},
title = {تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2010},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5524},
pages = {139--167},
numpages = {28},
keywords = {الگوی لاجیت، تحلیل چند پاسخه، دانش بومی، گندم، کنترل علف‎های هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوی
%A قربانی, محمد
%A قربانی, رضا
%A کهنسال, محمدرضا
%A نعمتی, امین
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2010

[Download]