آب و خاک, دوره (24), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (367-374)

عنوان : ( مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه )

نویسندگان: زینب رحیمی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیس ت توده و مقدار مواد آلی و معدنی برگ و ریشه خرفه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه سطح شوری 6، 11 و 22 دسی زیمنس برمتر ،)و دو سطح سیلیسیم (صفر و یک میلی مولار سیلیکات سدیم با سه تکرار در محیط شن درگلخا نه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1387 انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش شوری زیست توده برگ و ریشه، درصد مواد آلی و پتاسیم در اندام های رویشی کاهش یافت، در حالی که درصد خاکستر و درصد سدیم افزایش معنی داری یافت . کاربرد سیلیسیم تاثیر مثبتی بر تحمل گیاه به شوری داشت و سبب کاهش تجمع سدیم و افزایش درصد پتاسیم در برگ ها گردید . در نتیجه این گیاه تا حد زیادی به شوری های متوسط مقاومت داشته و می تواند تولید قابل توجهی در شرایط تنش شوری داشته باشد.

کلمات کلیدی

, مواد آلی برگ, سیلیکون, محتوی کاتیون برگ, محتوی کاتیون ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016684,
author = {رحیمی, زینب and کافی, محمد},
title = {مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {367--374},
numpages = {7},
keywords = {مواد آلی برگ، سیلیکون، محتوی کاتیون برگ، محتوی کاتیون ریشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه
%A رحیمی, زینب
%A کافی, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]