آب و خاک, دوره (24), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (385-393)

عنوان : ( بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلولپاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم )

نویسندگان: سجاد صادقی لطف آبادی , محمد کافی , حمیدرضا خزاعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلول پاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب کرت های خرد شده در سال زراعی 86-87 ذر مزرعه تحقیقات شوری قطب علمی گیاهان ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد . تیمارهای آزمایش شامل دو سطح شوری آب آبیاری ( 5 و 10 دسی زیمنس بر متر)، دو نحوه مصرف عناصر (محلولپاشی برگی و اعمال از طریق خاک) و چهار سطح عناصر کلسیم و پتاسیم (شاهد یا عدم مصرف، کلر یدکلسیم با غلظت 20 میلی مولار، کلر ید پتاسیم با غلظت 20 میلی مولار و کلر ید کلسیم + کلرید پتاسیم با غلظت 20 میلی مولار ) در سه تکرار بودند. صفات ارتفاع بوته، وزن خشک برگ، ساقه و کل گیاه و قطر ساقه در چهار مرحله اندازهگیری شدند. شاخص های کلروفیل، محتوی آب نیز در سه مرحله پنجهزنی، ساقهدهی و خوشه دهی محاسبه شدند. نتایج تجزیههای آماری نشان (LAI) شاخص سطح برگ 5 ، (RWC) نسبی برگ 4 در هر RWC داد شوری موجب کاهش ارتفاع و قطر ساقه شده ولی بر وزن ماده خشک گیاه و تعداد برگ اثر معنی داری نداشت . شوری موجب کاهش در هیچ یک از مراحل رشدی تأثیری نداشت. مصرف کلسیم و پتاسیم LAI سه مرحله و کلروفیل در مرحله خوشه دهی گردید، ولی بر وزن خشک و کلروفیل و به خصوص وزن خشک در هر سه مرحله گردید. به طور کلی، استفاده از کلسیم و پتاسی م ،LAI ،RWC همچنین موجب افزایش معنیدار موجب بهبود قابل توجه صفات رشدی سورگوم نسبت به عدم مصرف آن ها در شرایط شوری می شود. بنابراین با توجه به مسائل اقتصادی و هزینه کمتر مصرف خاکی پتاسیم، استفاده از آن در شرایط شوری در این گیاه توصیه میشود.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, کلسیم, پتاسیم, نحوه خاکی و محلول پاشی, سورگوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016685,
author = {صادقی لطف آبادی, سجاد and کافی, محمد and خزاعی, حمیدرضا},
title = {بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلولپاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم},
journal = {آب و خاک},
year = {2010},
volume = {24},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {385--393},
numpages = {8},
keywords = {تنش شوری، کلسیم، پتاسیم، نحوه خاکی و محلول پاشی، سورگوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلولپاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم
%A صادقی لطف آبادی, سجاد
%A کافی, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2010

[Download]