علوم باغبانی ایران, دوره (40), شماره (3), سال (2010-2) , صفحات (49-58)

عنوان : ( بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد و نمو و جذب برخی از عناصر غذایی در نشاء گوجه فرنگی )

نویسندگان: بنفشه دهدشتی زاده , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , غلامحسین داوری نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست به عنوان یک ماده آلی و جایگزین برای مواد شیمیایی (کودها)، آزمایشی طی سال ٨٦ درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ٥٠ و ١٠٠ درصد حجمی) و ٢ سطح ،٢٥ ،١٠ ، انجام شد. در این تحقیق تأثیر ٥ سطح ورمی کمپوست ( ٠ فسفر ( ٠ و ٢ گرم سوپر فسفات تریپل به ازای هر گلدان) در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. Super Strain B در سه تکرار بر خصوصیات نشاء گوجه فرنگی رقم تجاری نتایج به دست آمده نشان داد که زمان جوانه زدن بر اساس تعداد روز پس از کاشت در تیمار ٢٥ % به طور معنیداری سریعتر از سایر تیمارها بود. طول، قطر و میزان کلروفیل نشاء در تیمار ٥٠ درصد ورمی کمپوست افزایش معنیداری نسبت به شاهد نشان داد. در شاخص سطح برگ تیمار ٢٥ درصد ورمی کمپوست بیشترین میزان را نشان داد. در جذب عنصر معدنی روی تیمار ١٠٠ درصد ورمی کمپوست افزایش معنیداری نسبت به بقیه تیمارها نشان داد. در جذب عناصر معدنی آهن، مس و منگنز تیمار ٥٠ درصد ورمی کمپوست افزایش معنیداری مشاهده شد. عنصر معدنی فسفر یک روند افزایشی با افزایش ورمی کمپوست نشان داد. درصد رطوبت ریشه و شاخساره در زمان نشاکاری در تیمار ١٠٠ درصد ورمی کمپوست از سایر تیمارها بیشتر بود. ظهور اولین گل در تیمار ٢٥ درصد ورمی کمپوست به طور معنیداری سریعتر از بقیه تیمارها بود. سریعترین ظهور اولین میوه تشکیل شده پس از اتقال نشاءها به زمین اصلی مربوط به تیمار ٢٥ و ٥٠ درصد ورمی کمپوست بود که اختلاف معنیداری با سایر تیمارها نشان دادند. میزان رطوبت ریشه در پایان عمر گیاه در تیمار ١٠٠ درصد ورمیکمپوست بیشتر از سایر تیمارها بود.

کلمات کلیدی

, ورمی کمپوست, نشاء , رشد و نمو, گوجه فرنگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016688,
author = {دهدشتی زاده, بنفشه and آروئی, حسین and عزیزی ارانی, مجید and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد و نمو و جذب برخی از عناصر غذایی در نشاء گوجه فرنگی},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2010},
volume = {40},
number = {3},
month = {February},
issn = {2008-482X},
pages = {49--58},
numpages = {9},
keywords = {ورمی کمپوست، نشاء ، رشد و نمو، گوجه فرنگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد و نمو و جذب برخی از عناصر غذایی در نشاء گوجه فرنگی
%A دهدشتی زاده, بنفشه
%A آروئی, حسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2010

[Download]