علوم و صنایع کشاورزی, دوره (21), شماره (1), سال (2007-4) , صفحات (67-74)

عنوان : ( شناساسی پاتوتیپ های جدید عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم در استان کرمانشاه )

نویسندگان: امیر دریایی , هدی غزالی بیگلر , حسن عاقل , رضا حق پرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاسک پنهان معمولی یکی از مهمترین بیماری های گندم است و بهترین راه مبارزه با این بیماری استفاده از ارقام مقاومت می باشد.

کلمات کلیدی

, سیاهک پنهان, پاتوتیپ, ژن های مقاومت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016689,
author = {امیر دریایی and هدی غزالی بیگلر and عاقل, حسن and رضا حق پرست},
title = {شناساسی پاتوتیپ های جدید عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم در استان کرمانشاه},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
volume = {21},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {67--74},
numpages = {7},
keywords = {سیاهک پنهان- پاتوتیپ- ژن های مقاومت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناساسی پاتوتیپ های جدید عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم در استان کرمانشاه
%A امیر دریایی
%A هدی غزالی بیگلر
%A عاقل, حسن
%A رضا حق پرست
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]