علوم حدیث, دوره (54), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (3-22)

عنوان : ( راهکارهای فهم حدیث در کتاب الاربعون حدیثا (اربعین) شیخ بهائی )

نویسندگان: غلامرضا رئیسیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و شناخت شیوه های فهم حدیث در حوزه حدیث پژوهی امری مهم و ضروری است. از جمله مجموعه های حدیثی ، کتاب هائی تحت عنوان چهل حدیث است که مورد اهتمام علما در طی قرن ها بوده و هست. مرحوم شیخ آقا بزرگ در الذریعه بیش از هفتاد اثر را تحت همین عنوان معرفی کرده است، از جمله آنها اربعین شیخ بهائی است که در سده دهم هجری به خامه این عالم وارسته ذوفنون به رشته تحریر در آمده است. این مجموعه حدیثی با حجم کم آن در بردارنده مطالب بسیار ارزنده در موضوعات گوناگون است ، بیان معنای واژگان، ضبط دقیق کلمات موجود درحدیث ،تحلیل و تفسیر محتوای حدیث با استفاده از آیات قرآن کریم و احادیث دیگر، بیان نکات صرفی و نحوی وبلاغی که در موارد متعددی متفاوت با آن چیزی است که در کتاب های دیگر بیان شده است و نیز حل تعارض احادیث از ویژگی های بر جسته این کتاب است که در پژوهش به ذکر نمونه هائی از هر یک از موارد یاد شده می پر دازیم.

کلمات کلیدی

, حدیث , فقه الحدیث , الاربعون حدیثا اربعین , شیخ بهائی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016703,
author = {رئیسیان, غلامرضا},
title = {راهکارهای فهم حدیث در کتاب الاربعون حدیثا (اربعین) شیخ بهائی},
journal = {علوم حدیث},
year = {2010},
volume = {54},
number = {4},
month = {March},
issn = {1561-0098},
pages = {3--22},
numpages = {19},
keywords = {حدیث - فقه الحدیث - الاربعون حدیثا اربعین - شیخ بهائی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهکارهای فهم حدیث در کتاب الاربعون حدیثا (اربعین) شیخ بهائی
%A رئیسیان, غلامرضا
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2010

[Download]