اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی , 2010-02-22

عنوان : ( بررسی تفاوتهای جنسیتی در توصیف و بیان درد )

نویسندگان: اعظم استاجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر به بررسی نقش زبان در انتقال و بیان درد می پردازد. درد معمولاً به صورت یک تجربه فردی یا ذهنی در نظر گرفته می شود، بنابراین زبان و ابزارهای زبانی در توصیف، بیان و اندازه گیری آن نقشی اساسی دارند و گاهی گفته می شود زبان تنها ابزار دستیابی به این تجربه فردی است. علاوه بر این، با توجه به تفاوتهای زیستی، روانشناختی و اجتماعی زنان و مردان این مسئله طرح می شود که آیا زنان و مردان به شیوه متفاوتی راجع به درد سخن می گویند یا خیر. تحلیل داده های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع زنان در توصیف درد خود، آن را با شدت بیشتری بیان کرده اند، احساسات خود را بیشتر بر زبان آورده اند، در حالی که مردان توصیفی خنثی تر ارائه داده اند. زنان درد را شخصی و مرتبط به خود توصیف کرده اند اما مردان با فاصله گرفتن از آن، آن را توصیف کرده اند. زنان جزئیات بیشتری درباره موقعیتی که در ان قرار گرفته اند و درد را تجربه کرده اند، ارائه کرده اند.

کلمات کلیدی

, بیان درد, سنجش درد, جنسیت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016709,
author = {استاجی, اعظم},
title = {بررسی تفاوتهای جنسیتی در توصیف و بیان درد},
booktitle = {اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بیان درد، سنجش درد، جنسیت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تفاوتهای جنسیتی در توصیف و بیان درد
%A استاجی, اعظم
%J اولین همایش ملی آموزش زبان فارسی و زبان شناسی
%D 2010

[Download]