پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2010-7) , صفحات (59-53)

عنوان : ( اثر تزریقی شیردانی روغن پنبه با گلوکز به تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده )

نویسندگان: مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , حسن عاقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تزریقی شیردانی روغن پنبه با گلوکز به تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده

کلمات کلیدی

اثر تزریقی شیردانی روغن پنبه با گلوکز به تولید و ترکیب شیر بزهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016712,
author = {مسلم باشتنی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and عاقل, حسن},
title = {اثر تزریقی شیردانی روغن پنبه با گلوکز به تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-3106},
pages = {59--53},
numpages = {-6},
keywords = {اثر تزریقی شیردانی روغن پنبه با گلوکز به تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تزریقی شیردانی روغن پنبه با گلوکز به تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده
%A مسلم باشتنی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A عاقل, حسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2010

[Download]