علوم و فنون هسته ای, دوره (1), شماره (51), سال (2010-8) , صفحات (52-57)

عنوان : ( تأثیر غلظتهای مختلف اورانیم بر جمعیتهای میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک )

نویسندگان: سعید باقری فام , امیر لکزیان , سید جواد احمدی , امیر فتوت , محمدفرهاد رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: اورانیم یکی از مؤلفه های همه جا حاضر محیط زیست با غلظت متوسط 4 میلی گرم بر کیلوگرم می باشد. معمولاً غلظت آن به علتفعالیت های انسانی در بعضی مناطق زمین به بالاتر از حد مجاز رسیده و این امر سبب آلودگی خا کها و آب های زیرزمینی گردیده است. به منظوربررسی تأثیر مقدار اورانیم بر فعالیت آنزیم فسفاتاز و جمعی تهای میکروبی خاک، مطالع های در قالب طرح کاملاً کاتوره ای به صورت فاکتوریل با500 و 1000 میلی گرم اورانیم بر کیلوگرم خاک) با سه تکرار در شرایط ثابت انکوباسیون انجام ،250 ،100 ،50 ، شش غلظت مختلف اورانیم ( 0شد. نتایج حاصل نشان داد که غلظت های مختلف اورانیم باعث کاهش معن یدار فعالیت آنزیم فسفاتاز در طول زمان آزمایش شد. هم چنین باافزایش مقدار اورانیم در خاک، جمعیت باکتری ها، قار چها و اکتینومیسیت ها به طور معن یداری کاهش یافت. بنابراین مطالعه ی تغییرات جمعیت موجودات میکروبی و فعالیت های آنزیمی م یتواند به عنوان شاخ صهای سودمند در مدیریت خا کهای آلوده به اورانیم و سایر مواد پرتوزاحایز اهمیت باشد.

کلمات کلیدی

, اورانیم, جمعیت میکروبی خاک, فعالیت آنزیم فسفاتاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016717,
author = {باقری فام, سعید and لکزیان, امیر and سید جواد احمدی and فتوت, امیر and رحیمی, محمدفرهاد},
title = {تأثیر غلظتهای مختلف اورانیم بر جمعیتهای میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک},
journal = {علوم و فنون هسته ای},
year = {2010},
volume = {1},
number = {51},
month = {August},
issn = {2676-5861},
pages = {52--57},
numpages = {5},
keywords = {اورانیم، جمعیت میکروبی خاک، فعالیت آنزیم فسفاتاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر غلظتهای مختلف اورانیم بر جمعیتهای میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک
%A باقری فام, سعید
%A لکزیان, امیر
%A سید جواد احمدی
%A فتوت, امیر
%A رحیمی, محمدفرهاد
%J علوم و فنون هسته ای
%@ 2676-5861
%D 2010

[Download]