نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2010-07-31

عنوان : ( کاربرد هم زمان Heterorhabditis bacteriophora و Metarhizium anisoplia روی کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa )

نویسندگان: جواد کریمی برنگ , Aziz Kharazi-pakdel , Mahnaz Hasani Kakhki ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa از مهمترین آفات درختان میوه و سایر زیست بوم های کشاورزی در شمال شرق کشور می باشد. زیستگاه و اکولوژی خاص این حشره ضرورت استفاده از روش های غیرشیمیایی را در قالب مدیریت آفت اجتناب ناپذیر نموده است. آفات این جنس Polyphylla شامل P. olivieri وP. adspersa شرایط مطلوبی جهت کاربرد عوامل میکروبی را دارا هستند. از بین عوامل بیماریزای این حشره نماتدهای Heterorhabditis و Steinernema پتانسیل ایجاد مرگ و میر در لاروهای سنین مختلف را دارند ولی مدت زمان لازم برای بروز بیماریزایی بالا نسبتا طولانی می باشد و به نظر می رسد که از این منظر قارچ Metarhizium anisopliae م تواند سرعت بیماریزایی بالاتری داشته باشد. بنابراین در این بررسی اثر جدایه بومی این قارچ روی لاور حشره بررسی گردید. مطالعه در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت نتایج حاکی از آن بود که شیوه کاربرد قارچ اهمیت بالایی دارد. در مطالعه زیست سنجی، سوسپانسیون جدایه بومی (غلظت 1 108 کنیدی/میلی لیتر) باعث 53 درصد مرگ و میر در لارو سن سه، بعد از یک هفته گردید. میزان مرگ و میر در لاروهای سن دو بعد از این مدت 69 درصد بود که مبین تفاوت حساسیت دو مرحله لاروی است. در ادامه اثر توامان Heterorhabditis bacteriophora (جدایهIran3) روی لارو سن دو به همراه M. anisopliae مطالعه گردید. داده های این بررسی در قالب مرگ و میر اصلاح شده و سرعت بیمارگری موید اثر تجمعی این دو عامل بود. هر دو عامل مورد بررسی سازگاری بالایی با شرایط زیست این آفت دارند و در صورت ایجاد شرایط بهینه برای فعالیت این گروه عوامل بیماریزا می توان انتظار تغییر تراکم جمعیت این آفت را داشت. در این راستا ضرورت دارد شیوه های کاربرد این عوامل مطالعه و ردیابی شود تا روشی بهینه معرفی گردد.در این خصوص بررسی موضوع فاصله زمانی بین کاربرد این دو عامل در شرایط مزرعه می تواند از اولویت های تحقیقاتی باشد.

کلمات کلیدی

, کرم سفید ریشه , سینرژیسم , اثر تجمعی , نماتد بیماریزای حشرات , قارچ پاتوژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016720,
author = {کریمی برنگ, جواد and Aziz Kharazi-pakdel and Mahnaz Hasani Kakhki},
title = {کاربرد هم زمان Heterorhabditis bacteriophora و Metarhizium anisoplia روی کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa},
booktitle = {نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {کرم سفید ریشه - سینرژیسم - اثر تجمعی - نماتد بیماریزای حشرات - قارچ پاتوژن حشرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد هم زمان Heterorhabditis bacteriophora و Metarhizium anisoplia روی کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa
%A کریمی برنگ, جواد
%A Aziz Kharazi-pakdel
%A Mahnaz Hasani Kakhki
%J نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2010

[Download]