نامه فرهنگستان, دوره (10), شماره (3), سال (2008-12) , صفحات (25-38)

عنوان : ( سرچشمه نظریه های ترجمه )

نویسندگان: علی خزاعی فرید ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نویسندگان استدلال میکنند که نظریه ترجمه ابتدا به ساکن قابل ارائه نیست زیرا هر نطریه ترجمه مبتنی بر نظریه هایی در زمینه های ادبی و فرهنگی و اجتماعی میباشد.

کلمات کلیدی

رومانتیسم؛ ترجمه ادبی؛ نظریه ترجمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016723,
author = {خزاعی فرید, علی},
title = {سرچشمه نظریه های ترجمه},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2008},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {1025-0832},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {رومانتیسم؛ ترجمه ادبی؛ نظریه ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سرچشمه نظریه های ترجمه
%A خزاعی فرید, علی
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2008

[Download]