جستارهای نوین ادبی, دوره (42), شماره (127), سال (2009-9) , صفحات (47-67)

عنوان : ( تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای )

نویسندگان: فرزاد قائمی , ابوالقاسم قوام , محمدجعفر یاحقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نقد اسطوره ای شناختی یا کهن الگویی، رویکردی تلفیقی و میان رشته ای است که بر پایة مطالعات علومی چون روان‌شناسی، انسان‌شناسی، تاریخ ادیان و تمدّن، به تحلیل متون ادبی می‌پردازد. در این جستار، با این دیدگاه، نقش تصویر کهن الگویی آب در اسطورة آفرینش و رموز منتجّ از آن در بافت باورهای اساطیری، با محوریّت شاهنامه فردوسی،‌مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, آب, اسطوره, عناصر اربع] نقد اسطوره ای, کهن الگو, یونگ, شاهنامه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016734,
author = {قائمی, فرزاد and قوام, ابوالقاسم and یاحقی, محمدجعفر},
title = {تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2009},
volume = {42},
number = {127},
month = {September},
issn = {2008-7187},
pages = {47--67},
numpages = {20},
keywords = {آب; اسطوره; عناصر اربع] نقد اسطوره ای; کهن الگو; یونگ; شاهنامه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای
%A قائمی, فرزاد
%A قوام, ابوالقاسم
%A یاحقی, محمدجعفر
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2009

[Download]