پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بررسی رفتار غیرخطی ستون های بتن آرمه تقویت شده با FRP به روش اجزای محدود )

نویسندگان: حسین شاه بیکی , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درسالهای اخیر تقویت و بهسازی سازه های بتنی بوسیله ورقهای ) Fiber Reinforced Polymer (FRP با توجه به مزیت های آن از جمله نسبت مقاومت به وزن و سهولت حمل و نصب مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل اهمیت میزان انعطاف پذیری و ظرفیت جذب انرژی در سازه ها علی الخصوص تحت تاثیر بارهای جانبی باید به دنبال روشهایی بود که شکل پذیری سازه های بتنی را افزایش داد. با کنترل انبساط جانبی بتن به شکل دور گیری و محصور کردن آن می توان مقاومت وانعطاف پذیری بتن را به میزان قابل توجهی افزایش داد. یکی از متداول ترین روشهای محصورکردن اعضای بتنی استفاده از لایه های کامپوزیت FRPمی باشد. در این تحقیق به منظور مطالعه اثر لایه های FRPدر افزایش مقاومت وشکل پذیری سنون های بتن آرمه با تحلیل به روش المان محدود لایه ای غیرخطی وبا به کارگیری روابط مشخصه بتن در قالب تئوری هیپوالاستیسیته به بررسی رفتار این سازه ها پرداخته می شود. جهت در نظر گرفتن تاثیر نقش محصورکنندگی لایه های FRPاز یک منحنی تنش- کرنش برای بیان رفتار بتن استفاده شده است که اثر محصورکنندگی را در افزایش تنش و کرنش فشاری نقطه اوج لحاظ می کند. در انتهای این تحقیق تاثیر پارامترهای مختلف کامپوزیت FRPمحصور کننده بر رفتار ستون های بتن آرمه با استفاده از مدل ارائه شده بررسی می گردد.

کلمات کلیدی

, بتن آرمه, المان محدود غیرخطی, FRP, محصورشدگی, اجزای محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016740,
author = {حسین شاه بیکی and قلعه نوی, منصور},
title = {بررسی رفتار غیرخطی ستون های بتن آرمه تقویت شده با FRP به روش اجزای محدود},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بتن آرمه،المان محدود غیرخطی، FRP، محصورشدگی، اجزای محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار غیرخطی ستون های بتن آرمه تقویت شده با FRP به روش اجزای محدود
%A حسین شاه بیکی
%A قلعه نوی, منصور
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]