مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (90-95)

عنوان : ( رهیافت جدید برای اصلاح روش حفاظت خطای نابرابر در ارسال ویدئو روی شبکه‌های بی‌سیم )

نویسندگان: حسین قانعی یخدان , مرتضی خادمی درح , جلیل چیتی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارایی ارسال ویدئوی فشرده شده روی شبکه های بیسیم توسط نویز کانال محدود شده و کیفیت ویدئوی دریافتی به شدت ضعیف میگردد.

کلمات کلیدی

, شبکه‌های بی‌سیم, بهبود خطا, MPEG-4, UEP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016747,
author = {حسین قانعی یخدان and خادمی درح, مرتضی and چیتی زاده, جلیل},
title = {رهیافت جدید برای اصلاح روش حفاظت خطای نابرابر در ارسال ویدئو روی شبکه‌های بی‌سیم},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {1682-3745},
pages = {90--95},
numpages = {5},
keywords = {شبکه‌های بی‌سیم، بهبود خطا، MPEG-4، UEP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رهیافت جدید برای اصلاح روش حفاظت خطای نابرابر در ارسال ویدئو روی شبکه‌های بی‌سیم
%A حسین قانعی یخدان
%A خادمی درح, مرتضی
%A چیتی زاده, جلیل
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2009

[Download]