هیدرولیک, دوره (4), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (1-13)

عنوان : ( حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگیهای متمرکز در بستر )

نویسندگان: محبوبه جمعه زاده , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تأثیر ناپیوستگی های متمرکز بستر(بالا آمدگی یا پایین افتادگی) بر حل مسئله ریمن در معادلات آب های کم عمق مطالعه می شود. بدین منظور ابتدا حل تحلیلی مسئله شکست سد بر بستر تخت و سپس بر بستر با ناپیوستگی متمرکز (پله) با استفاده از معادلات جرم-ممنتوم و در محل ناپیوستگی از معادلات جرم- انرژی مرور می گردد. آنگاه همین مسئله به شکست سد بر روی یک سکو تعمیم داده می شود. معادلات آب های کم عمق بر سکو به طور عددی نیز با استفاده از روش حجم محدود Roe-TVD با محدود کننده شیب minmod حل می شود. در روش عددی نیز جداسازی جمله چشمه شیب بستر متمرکز در محل ناپیوستگی به کمک روش جرم- انرژی صورت می پذیرد. نتایج محاسبات عددی با روش WENO نیز مقایسه می گردد و ملاحظه می شود که جواب های دو روش بسیار نزدیک به یکدیگر هستند. در انتها مسئله شکست سد در یک حفره نیز به طور مشابه به روش های تحلیلی و عددی بررسی و مقایسه می شود.

کلمات کلیدی

, جملات چشمه , حجم محدود, شیب بستر متمرکز, روش جرم انرژی, آبهای کم عمق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016754,
author = {جمعه زاده, محبوبه and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگیهای متمرکز در بستر},
journal = {هیدرولیک},
year = {2009},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-4237},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {جملات چشمه - حجم محدود- شیب بستر متمرکز- روش جرم انرژی- آبهای کم عمق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگیهای متمرکز در بستر
%A جمعه زاده, محبوبه
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2009

[Download]