پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب )

نویسندگان: حسین علیزاده , محمدرضا جعفرزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازه های کنترل شیب، از کاهش تراز اضافی بستر در کانال های آبرفتی با شیب زیاد جلوگیری می کنند. آبشستگی موضعی پایین دست سازه های کنترل شیب در بسترهای آبرفتی، پدیدۀ پیچیده ای است. تعیین موقعیت و عمق آبشستگی، برای طراحی فونداسیون و جلوگیری از تخریب سازه ضروری می باشد. در این پژوهش از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب استفاده شده است. چهار پارامتر بی بعد مهم آبشستگی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مدل شده اند. برای برقراری مدل های شبکه های عصبی مصنوعی از اندازه گیری های آبشستگی موجود استفاده شده است. آنگاه مدل نهایی برای هر متغیر آبشستگی با فرمول های تجربی اخیر موجود در متون مربوط به آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب، مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

, سازه های کنترل شیب, شبکه های عصبی مصنوعی, مدل آبشستگی, پایداری سازه های هیدرولیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016757,
author = {علیزاده, حسین and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازه های کنترل شیب، شبکه های عصبی مصنوعی، مدل آبشستگی، پایداری سازه های هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب
%A علیزاده, حسین
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]